สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

5 มกราคม 2562
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการสำรวจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งแบบวันเดียว หรือ ท่องแทียวแบบพักโฮมสเตย์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า
1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องหนือ เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีลงมา มีการศึกษาอยุ่ในระดับปริญญาตรี ลงมา และเป้นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา จะมาด้วยตนเอง และมาจากการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเป้าหมายที่มา ก็เพื่อมาดูงาน และมาเที่ยวกับครอบครัว
3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รุ้จักชุมชนบ้านสามช่องเหนือได้จากการแนะนำจากหน่วยงานราชการ และเพื่อนๆ แนะนำ
4. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในวันเสา อาทิตย์ และค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ โดยประมาณ 3000 บาท และสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่นี่คือ สภาพบรรยากาศของชุมชนและความเป็นธรรมชาติของทรัพยากรชายฝั่ง 5. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป้นอย่างมาก และคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน เพราะลักษณะชุมชน ลักษณะการท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยว ของชุมชนตรงกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 568.00 0.00 0.00 0.00 3,568.00 lock_open