สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

assignment
บันทึกกิจกรรม
ทบทวน และร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน19 มกราคม 2562
19
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงสุขภาวะของชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ในการศึกษาผลกระทบด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชน ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน และแกนนำชมุชน เพื่อกำหนดวันในการลงพื้นที่เก้บข้อมูลเพิ่มเติม 2. เก็บข้อมุลเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ คือ
1. ด้านการกระจายรายได้ในชุมชน คนในชุมชนมีรายได้ 2. เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน 3. เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม 4. เกิดการฟื้นฟูท้องถิ่น
นอกจากนี้ การจัดการท่องเที่ยวชุมชนยังส่งผลให้เกิดผลกระทบในเรื่องของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่คนในชุมชนได้ตระหนักและหาวิธีการจัดการและแก้ปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะให้น้อยลง 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และตัวแทนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ปัญหาที่พบในชุมชน ได้แก่
1. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้คนในชุมชนตระหนักและเข้าใจวิธีการลดปริมาณขยะในชุมชน 2. คนในชุมชนยังขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แนวทางการแก้ไข ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านภาษาให้กับคนในชุมชน เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
  1. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนได้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้สอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0
  2. พัฒนาและร่วมวางแผนทางด้านการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้เป้นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

รณรงค์ให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักและช่วยกันแก้ปัญหาด้านขยะให้มากขึ้น 

รวบรวมข้อมูลเชิงประมาณจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ5 มกราคม 2562
5
มกราคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

สำรวจเกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการสำรวจจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวทั้งแบบวันเดียว หรือ ท่องแทียวแบบพักโฮมสเตย์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการมาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า
1. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องหนือ เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีลงมา มีการศึกษาอยุ่ในระดับปริญญาตรี ลงมา และเป้นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มา จะมาด้วยตนเอง และมาจากการประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเป้าหมายที่มา ก็เพื่อมาดูงาน และมาเที่ยวกับครอบครัว
3. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รุ้จักชุมชนบ้านสามช่องเหนือได้จากการแนะนำจากหน่วยงานราชการ และเพื่อนๆ แนะนำ
4. นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในวันเสา อาทิตย์ และค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ โดยประมาณ 3000 บาท และสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวที่นี่คือ สภาพบรรยากาศของชุมชนและความเป็นธรรมชาติของทรัพยากรชายฝั่ง 5. นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป้นอย่างมาก และคิดว่าจะกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน เพราะลักษณะชุมชน ลักษณะการท่องเที่ยวและ กิจกรรมการท่องเที่ยว ของชุมชนตรงกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคาดหวังไว้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนบ้านสามช่องเหนือ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการสอบถามจากนักท่องเที่ยว พบว่า สินค้า และอาหาร มีปริมาณน้อยกว่าที่นักท่องเที่ยวคาดหวัง ในอนาคตข้างหน้าควรจะส่งเสริมกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและสินค้าให้มากขึ้น เพื่อเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากยิ่งขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
รายงานความก้าวหน้า โครงการ ศวสต ร่วมกับสจรส.มอ.18 ธันวาคม 2561
18
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละพื้นที่ ในกลุ่มของโครงการ ศวสต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ในการประชุมได้รายงานผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมา และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการประชุม

1นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมมาประกอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโครงการ

2.ได้แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการประเมินสุขภาวะ ในมิติต่าง ๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มคนที่เข้าร่วมเป็นนักวิจัยและภาคีเครือข่ายชุมชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศวสต รวมทั้งสิ้น 15 คน 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการประชุมได้รับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ มาปรับใช้ในพื้นที่เป้าหมาย (ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

นำข้อเสนอที่ได้มาปรับในบางประเด้นเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะของชุมชนมาปรับใช้กับชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพวะที่ดีขึ้น

ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางสุขภาพวะของชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต9 ธันวาคม 2561
9
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพิ่อศึกษาประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางภาวะของชุมชน และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้วิจัยได้กำหนดวันและนัดหมายกับผู้นำชุมชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขทางสุขภาวะของชุมชน และแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต รวมทั้งสัมภาษณ์แกนนำชุมชนเพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองและการคาดหวังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์ผู้นำและแกนนำของชุมชน เพื่อสำรวจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ได้ผลดังนี้
1. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี มาพบปะ พูดคุยกันมากขึ้น รวมถึงลดอาการเป็นโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
2. การจัดท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีอาชีพเสริมในช่วงวันหยุด และยังช่วยให้คนที่ไปทำงานนอกชุมชน หวนกลับมาทำงานในแถบบ้านมากขึ้น 

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน พบว่า ในบางครั้งก้ส่งผลต่อปริมาณขยะในชุมชนมากขึ้น และยังขาดทักษะทางด้านภาษา ดังนั้น ในอนาคตข้างหน้า ชุมชนต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อไว้รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะมีปริมาณมากขึ้นในอนาคต 

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
  1. หากระบวนการในการจัดการกับปริมาณขยะที่มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
  2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการตลาดให้ครอบคลุม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนมากขึ้น
ศึกษาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน20 ตุลาคม 2561
20
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการกระจายรายได้ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของคนในชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้วิจัยได้นัดผู้นำชุมชน แกนนำ และกลุ่มชาวบ้านในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละกลุ่ม ทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 นัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อชี้แจงเกี่ยววัตถุประสงค์ในการศึกษา 2. สอบถามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม เกี่ยวกับการกระจายรายได้ในแต่ละกลุ่ม รวมถึงปัญหาต่าง ๆในการดำเนินการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ะละกลุ่ม พบว่า ผลทีไ่ด้จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนทำให้แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการกระจายรายได้ ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนู กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มวิถีชีวิตชาวประมง กลุ่มร่านอาหาร และกลุ่มการแปลรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน มีการกระจายรายได้ให้กับทุกคนในหมู่บ้าน และให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน รวมทั้งกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) และสำรวจความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน15 ตุลาคม 2561
15
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และสำรวจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการลงพื้นที่ สำรวจความพร้อมและสำรวจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน พบว่า 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความพร้อมและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน
2. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)6 ตุลาคม 2561
6
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นในการดำเนินการไว้ดังนี้
1. กำหนดวันในการลงพื้นที่เพื่อนัดประชุมกับผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 2. นัดร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2561 เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆในชุมชน 3. สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในชุมชน 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมลงชมุชนบ้านสามช่องเหนือ ได้ข้อสรุปว่า ในชุมชนสามช่องเหนือมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนของชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้แก่ กลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนู  โฮมสเตย์ วิถีประมงพื้นฐาน  กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มคนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 20 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การพัฒนาและต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของชุมชน

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)8 กันยายน 2561
8
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนท่องเที่ยวสามช่องเหนือ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้นำและแกนนำชุมชนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงชี้แจงให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. โทรนัดหมายกับผู้นำชุมชนและแกนนำชุมชนเพื่อนัดหมายวันเวลาในการลงพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ ในวันที่ 8-9 กันยายน 2561
2. เมื่อลงพื้นที่ชุมชน ได้นัดรวมกลุ่มกับผู้นำ แกนนำ และประชาชนในชุมชน เพื่อชี้แจงเป้าหมายและแนวทางในการประเมินสุขภาวะของชุมชน 3. พูดคุยและสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนและแกนนำของชุมชน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ และข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลต่างๆ ของชุมชน พบว่า
1. ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหมูบ้าน และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆของชุมชน 2. ได้ทราบลักษณะการทำงานของคนในชุมชนและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆที่ผลิตขึ้นจากชุมชน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

รับฟังคำชี้แจงโครงการ1 สิงหาคม 2561
1
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เข้ารับฟังเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-