สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางสุขภาพวะของชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต

ศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสร้างความสุขทางสุขภาพวะของชุมชน และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต

9 ธันวาคม 2561
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้วิจัยได้กำหนดวันและนัดหมายกับผู้นำชุมชนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขทางสุขภาวะของชุมชน และแนวทางในการพัฒนาชุมชนในอนาคต รวมทั้งสัมภาษณ์แกนนำชุมชนเพื่อสอบถาม สัมภาษณ์ เกี่ยวกับมุมมองและการคาดหวังในการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์ผู้นำและแกนนำของชุมชน เพื่อสำรวจประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ได้ผลดังนี้
1. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้คนในชุมชนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเกิดการรวมกลุ่มของคนในชุมชน ทำให้คนในชุมชนมีความสามัคคี มาพบปะ พูดคุยกันมากขึ้น รวมถึงลดอาการเป็นโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน
2. การจัดท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักชุมชนมากขึ้น ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนมีอาชีพเสริมในช่วงวันหยุด และยังช่วยให้คนที่ไปทำงานนอกชุมชน หวนกลับมาทำงานในแถบบ้านมากขึ้น 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน และกลุ่มชาวบ้านที่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 20,280.00 lock_open