สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รายงานความก้าวหน้า โครงการ ศวสต ร่วมกับสจรส.มอ.18 ธันวาคม 2561
18
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละพื้นที่ ในกลุ่มของโครงการ ศวสต

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ในการประชุมได้รายงานผลการประชุมในครั้งที่ผ่านมา และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการประชุม

1นำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมมาประกอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินโครงการ

2.ได้แนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการประเมินสุขภาวะ ในมิติต่าง ๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มคนที่เข้าร่วมเป็นนักวิจัยและภาคีเครือข่ายชุมชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ศวสต รวมทั้งสิ้น 15 คน 

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

จากการประชุมได้รับฟังเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของแต่ละพื้นที่ มาปรับใช้ในพื้นที่เป้าหมาย (ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

นำข้อเสนอที่ได้มาปรับในบางประเด้นเกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะของชุมชนมาปรับใช้กับชุมชนบ้านสามช่องเหนือ เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพวะที่ดีขึ้น