สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

กลั่นกรองความจำเป็นในการประเมิน (Screening)

6 ตุลาคม 2561
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นในการดำเนินการไว้ดังนี้
1. กำหนดวันในการลงพื้นที่เพื่อนัดประชุมกับผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน 2. นัดร่วมประชุมกับผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนในวันที่ 6 -7 ตุลาคม 2561 เพื่อพูดคุยซักถามเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆในชุมชน 3. สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มต่าง ๆ แต่ละกลุ่มในชุมชน 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดกิจกรรมลงชมุชนบ้านสามช่องเหนือ ได้ข้อสรุปว่า ในชุมชนสามช่องเหนือมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนของชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้แก่ กลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนู  โฮมสเตย์ วิถีประมงพื้นฐาน  กลุ่มร้านอาหาร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มคนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนที่เกิดจากการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  จำนวน 20 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 20,280.00 lock_open