สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ศึกษาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ศึกษาการกระจายรายได้ของคนในชุมชนที่เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน

20 ตุลาคม 2561
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้วิจัยได้นัดผู้นำชุมชน แกนนำ และกลุ่มชาวบ้านในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการในแต่ละกลุ่ม ทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 นัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม เพื่อชี้แจงเกี่ยววัตถุประสงค์ในการศึกษา 2. สอบถามกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 กลุ่ม เกี่ยวกับการกระจายรายได้ในแต่ละกลุ่ม รวมถึงปัญหาต่าง ๆในการดำเนินการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผลิตภัณฑ์แต่ะละกลุ่ม พบว่า ผลทีไ่ด้จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงชุมชนทำให้แต่กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการกระจายรายได้ ชาวบ้านในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเรือหัวโทง กลุ่มเรือแคนู กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มวิถีชีวิตชาวประมง กลุ่มร่านอาหาร และกลุ่มการแปลรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน มีการกระจายรายได้ให้กับทุกคนในหมู่บ้าน และให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน รวมทั้งกลุ่มแม่บ้าน และชาวบ้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 14,280.00 0.00 0.00 0.00 20,280.00 lock_open