สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ต กะไหล อ ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) และสำรวจความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน

กำหนดขอบเขตและแนวทางในการประเมิน (Scoping) และสำรวจความพร้อมของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชุมชน

15 ตุลาคม 2561
น.ส.จินดา สวัสดิ์ทวีน.ส.จินดา สวัสดิ์ทวี
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และสำรวจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการลงพื้นที่ สำรวจความพร้อมและสำรวจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน พบว่า 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความพร้อมและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเนื่องจากในวันดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน
2. ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชนได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนในการจัดการท้องเที่ยวชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,000.00 0.00 6,250.00 0.00 0.00 0.00 11,250.00 lock_open