สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการสร้างและบริหารเครือข่ายในงานสุขภาวะ วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1405 สนส.มอ.

 • photo , 1000x594 pixel , 468,314 bytes.
 • photo , 1000x592 pixel , 508,507 bytes.
 • photo , 1000x594 pixel , 330,922 bytes.
 • photo , 1000x593 pixel , 419,017 bytes.
 • photo , 1000x618 pixel , 320,420 bytes.
 • photo , 1000x593 pixel , 487,179 bytes.
 • photo , 1000x596 pixel , 390,438 bytes.
 • photo , 1000x594 pixel , 458,675 bytes.
 • photo , 1000x590 pixel , 408,876 bytes.
 • photo , 1000x590 pixel , 411,875 bytes.
 • photo , 1000x598 pixel , 270,446 bytes.
 • photo , 1000x590 pixel , 504,367 bytes.
 • photo , 1000x774 pixel , 521,763 bytes.
 • photo , 1000x518 pixel , 77,140 bytes.
 • photo , 1000x659 pixel , 98,657 bytes.
 • photo , 848x724 pixel , 130,215 bytes.
 • photo , 809x696 pixel , 114,987 bytes.
 • photo , 736x528 pixel , 88,786 bytes.
 • photo , 1000x497 pixel , 69,107 bytes.
 • photo , 1000x594 pixel , 442,736 bytes.
 • photo , 1000x593 pixel , 374,781 bytes.
 • photo , 1000x595 pixel , 340,172 bytes.
 • photo , 1435x766 pixel , 169,393 bytes.
 • photo , 1477x1108 pixel , 95,253 bytes.

การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการสร้างและบริหารเครือข่ายในงานสุขภาวะ รุ่น 2
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1405 และห้องประชุม zoom สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิทยากรหลัก 1.ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร 2.ผศ.ดร.ปรัชญานันท์ เที่ยงจรรยา


วันที่ 6 กรกฎาคม 2564
รายละเอียดหลักสูตร
- เป้าหมายการเรียนรู้เพื่อการทำงานร่วมกันในการเปลี่ยนแปลงสังคม

-การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders Analysis

-แบ่งปัน เรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างและบริหารเครือข่ายการทำงานพื้นที่ และภาวะผู้นำที่ต้องมี โดย นายกเทศมนตรีนครยะลา
วิทยากร: คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

-ผังเครือข่าย Social network mapping

-ผังเครือข่าย Social Network Mapping ข้ามประเด็น ข้ามเครือข่าย ในจังหวัด
- วางแผนการสร้างเครือข่ายการทำงานในจังหวัด

-การสร้างและบริหารเครือข่ายการทำงานในจังหวัด


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
- สรุป ประสบการณ์ภาวะผู้นำ

-การกำหนดเป้าหมายการทำงาน

-มองตน รู้จัก การประเมิน/ ตรวจสอบนิสัยของตนเอง

-การประเมินตนเองผ่านมุมมองของผู้อื่น

-สรุปผลการรู้จักตนเอง จุดเด่นที่มีอยู่-สิ่งที่ควรพัฒนา

-การคิดเชิงระบบ

-ทักษะภาวะผู้นำอื่น ๆ  เช่น การทำงานเป็นทีม การคิดสร้างสรรค์

-การเจรจาต่อรอง

-การสร้างพลังอำนาจ

Relate topics