สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

 • photo , 1000x515 pixel , 79,506 bytes.
 • photo , 1000x533 pixel , 74,995 bytes.

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

Module 1-2 สรุป หลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพและการบริหารโครงการสุขภาวะ

วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ และ ดร.เพ็ญ  สุขมาก

หัวข้อการอบรม : ดร.เพ็ญ  สุขมาก

  - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  - ระบบสุขภาพ
  - ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

  - หลักคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
  -  ระบบติดตามประเมินผล

**วิทยากรพิเศษ : ดร.ณัฐพันธุ์  ศุภกา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  **

หัวข้อการอบรม : องค์กรสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส.

 • การสร้างเสริมสุขภาพตามแนวทาง สสส.
    1. บทบาทของ สสส. ในระบบสุขภาพประเทศไทย
    2. แนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ของ สสส.
  • วิธีการทำงาน แบบ สสส.
  • รูปแบบเชิงแนวคิดการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. “ตัวแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบ สสส. (ThaiHealth Working Model) 
     3. ตัวอย่างกรณีศึกษาความสำเร็จในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพที่ผ่านมาของ สสส. และภาคี
     4. บทบาทชอง สสส. กับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19

  ภายหลังการอบรม มีการให้นำเสนอการบ้านจากการอบรมวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ** Housing Model** ที่วิทยากรได้ให้ไว้ ให้แต่ละทีมได้แลกเปลี่ยน พร้อมทั้งวิทยากรผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  - ทีมนาท่อม นำเสนอโดย คุณอำนวย กลับสว่าง นำเสนอโครงการผู้นำแม่ครัวอาสาแปรรูปพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย
  - ทีมโคกม่วง นำเสนอโดย คุณณัฐพงศ์ คงสง นำเสนอโครงการธรรมชาติดี สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข ของชุมชนโคกม่วง
  - ทีมสงขลา  นำเสนอโดย  อ.อะหมัด หลีขาหรี ประเด็นที่เลือกนำเสนอ คือ การมีกิจกรรมทางกาย
  - ทีมชุมพร นำเสนอโครงการธนาคารอาหารชุมชนหงส์เจริญ
  - ทีมปัตตานี  นำเสนอโดย คุณสุนิสา จัทร์สดี โครงการผู้สูงอายุ อ.ปะนะเระ จ.ปัตตานี

Relate topics