สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ และการบริหารโครงการสุขภาวะ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

 • photo , 1000x674 pixel , 86,088 bytes.
 • photo , 1000x1333 pixel , 165,242 bytes.
 • photo , 1000x569 pixel , 97,228 bytes.
 • photo , 1000x697 pixel , 62,842 bytes.
 • photo , 1000x892 pixel , 85,117 bytes.
 • photo , 1000x599 pixel , 112,926 bytes.
 • photo , 1000x603 pixel , 76,252 bytes.
 • photo , 1000x416 pixel , 60,262 bytes.
 • photo , 1000x558 pixel , 64,721 bytes.
 • photo , 1000x655 pixel , 62,075 bytes.
 • photo , 1000x547 pixel , 80,641 bytes.

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

Module 1/2 หลักสูตรการบริหารโครงการสุขภาวะ

วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ  สุธีรวุฒิ

หัวข้อการอบรม

 • การบริหารจัดการโครงการ Project Management

  ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการอบรมครั้งนี้  หลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.  ทางสสส. คาดหวังว่าภาคีเครือข่ายที่ทำงานกับ สสส. โดยเฉพาะผู้ที่รับทุนจาก สสส. มีศักยภาพในการทำโครงการได้ดีขึ้น

  ศักยภาพในการทำโครงการ คือ

  1. ทำให้สำเร็จ/ทำให้เสร็จ

  2. ทำให้มีประสิทธิผล = วางวัตถุประสงค์  ผลของโครงการได้ตามวัตถุประสงค์

  3. มีประสิทธิภาพ = ความคุ้มค่า  บรรลุวัตถุประสงค์อย่างคุ้มค่า

 • การพัฒนาและการเขียนโครงการ Problem Solving

วิทยากร : ดร.เพ็ญ สุขมาก

 • ทบทวนกรอบแนวคิดในการพัฒนาโครงการ

  โดยมีวิทยากรผู้ช่วย 4 ท่าน คือ  ดร.พิเชษวุฒิ นิลละออ  ,คุณเจกะพันธ์  พรหมมงคล  ,คุณสมนึก นุ่นด้วง  และคุณแสงนภา  หลีรัตนะ ที่ได้มาแลกเปลี่ยนถึงเรื่องหลักการบริหารจัดการโครงการ เล่าถึงการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จโดยมีทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ให้ผู้เข้าอบรมะได้เรียนรู้ร่วมกัน
ดร.พิเชษวุฒิ นิลละออ : ประเด็นหลักที่ทำ เรื่องการจัดการขยะ
คุณเจกะพันธ์  พรหมมงคล : กระบวนการการคิดโครงการ
คุณสมนึก นุ่นด้วง  : ยกตัวอย่างโครงการลดการสูบบุหรี่ บ้านไสเหรียง
คุณแสงนภา หลีรัตนะ : ประเด็นหลักที่ทำ คือ งานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กับ เครือข่ายงดเหล้า

Relate topics