สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนบ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

 • photo , 1000x665 pixel , 121,077 bytes.
 • photo , 1000x653 pixel , 123,647 bytes.
 • photo , 1000x656 pixel , 140,796 bytes.
 • photo , 1000x1112 pixel , 168,444 bytes.
 • photo , 1000x563 pixel , 104,335 bytes.
 • photo , 1000x623 pixel , 114,139 bytes.

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหูยาน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

      Module 1 : Health Promotion (การสร้างเสริมสุขภาพ)
      วิทยากร : ดร.เพ็ญ  สุขมาก

หัวข้อการอบรม

 • แนวโน้มโลกใหม่ (Mega Trends)

 • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDG)

 • สุขภาพ (Health)

 • ปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Determinants of Health)

 • การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

 • กฎบัตร ออตตาวา ชาร์เตอร์ (Ottawa Charter)

 • การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Healthy public policy)

 • การผลักดันนโยบายและการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

 • การผลักดันนโยบายและการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน

      1.การก่อตัวนโยบาย : ทำไมต้องมีนโยบายนี้  เพื่อการพัฒนา/แก้ปัญหา
      2.การสร้างทางเลือก : มีทางเลือกอะไรบาง ทางเลือกใดดีที่สุด

      3.การนำนโยบายไปปฏิบัติ : จะนำนโยบายทำเป็นแผน โครงการ อย่างไร

      4.การติดตามประเมินนโยบาย : เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบอะไรบ้าง

      5.การทบทวนนโยบาย : ควรจะต้องทบทวน แก้ไข ปรับปรุง นโยบายอะไร อย่างไร

                หลังการอบรมให้ความรู้ มีการนำเสนอการบ้านจากทีมพัฒนาศักยภาพฯแต่ละทีม จากโจทย์ที่วิทยากรให้ไปวิเคราะห์งานที่ทำอยู่ในพื้นที่ โดยแต่ละทีมมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาสู่การทำโครงการ ขนาดของปัญหา เป้าหมายในการพัฒนา  ตัวชี้วัด  กิจกรรมที่สำคัญ  การติดตามประเมินผล ว่าเป็นอย่างไร นำเสนอ ร่วมแลกเปลี่ยน และวิทยากรผู้สอนให้ข้อเสนอแนะต่อไป


Relate topics