สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศและหลักสูตรหลักการและแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาวะ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 1401 (ชั้น 14) สนส.มอ.

  • photo  , 1000x503 pixel , 79,921 bytes.
  • photo  , 1000x541 pixel , 79,153 bytes.

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงรายละเอียดการเข้าเรียนหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. แก่ผู้เข้าร่วมผ่านระบบ zoom

Relate topics