สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการความรู้ วันที่ 27-28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1401 และห้องประชุม zoom สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

 • photo , 975x541 pixel , 125,792 bytes.
 • photo , 907x387 pixel , 112,953 bytes.
 • photo , 1080x472 pixel , 127,364 bytes.
 • photo , 1000x502 pixel , 331,899 bytes.
 • photo , 1000x476 pixel , 296,706 bytes.
 • photo , 1000x531 pixel , 103,714 bytes.
 • photo , 1000x531 pixel , 67,876 bytes.
 • photo , 1000x531 pixel , 67,357 bytes.
 • photo , 1000x531 pixel , 83,156 bytes.
 • photo , 1000x531 pixel , 51,115 bytes.

การอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 27-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.

Module 3 หลักสูตรการจัดการความรู้
วิทยากร : รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา  ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์  และ อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์
วิทยากรพิเศษ : คุณนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ และ คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
ผู้ดำเนินการอบรม ดร.เพ็ญ  สุขมาก

วันที่ 27 เมษายน 2564

กิจกรรมก่อนการอบรม

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • กิจกรรมใบงาน KM 1 รู้จักกันสักนิด
 • กิจกรรมใบงาน KM 2 การทบทวนก่อนการปฏิบัติ
 • การนำเสนอตัวอย่างการทำโครงการในพื้นที่ จากตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้รับทุนจาก (สสส.)
  • โครงการจัดการป่าควนเลียบ ตำบลโคกม่วง จังหวัดพัทลุง : คุณณัฐพงศ์  คงสง
           - โครงการธนาคารอาหารชุมชนหงษ์เจริญ  อำเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร : คุณหนึ่งฤทัย

หัวข้อการอบรม : อ.วัลภา ฐาน์กาญจน์
* การฟังอย่างลึกซึ้ง  Deep Listening

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
การจัดการความรู้  Knowledge Management : KM
* ประเภทของความรู้
* เป้าหมายของการจัดการความรู้
* การจัดการความรู้โมเดลปลาทู
* การจัดการความรู้โมเดลปลาตะเพียน
* การจัดการความรู้โมเดล ก.พ.ร.
* การจัดการความรู้โมเดลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award : TQA
* ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
* การแบ่งปันความรู้
* ขั้นตอนการจัดการความรู้
* การนำ KM มาใช้ในองค์กร
* ข้อควรระวังของการจัดการความรู้
* อุปสรรคของการจัดการความรู้
* เครื่องมือการจัดการความรู้ 


หัวข้อการอบรม : คุณนันทพงศ์ นาคฤทธิ์ ประธานเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึก จ.กระบี่
  * ถอดบทเรียน การจัดการความรู้ชุมชนบ้านถ้ำเสือ

กิจกรรมหลังการอบรม
* KM Workshop การเขียนเรื่องเล่า
* KM 4 การทบทวนหลังการปฏิบัติ AAR


วันที่ 28 เมษายน 2564

กิจกรรมก่อนการอบรม
* กิจกรรม ถามความรู้สึกเช้านี้

หัวข้อการอบรม : ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
* การถอดบทเรียน (Lesson Learned)
* หลักการถอดบทเรียน เพื่อหาความรู้ด้านสุขภาวะ

หัวข้อการอบรม : คุณสุทธิพงษ์  ธรรมวุฒิ  ผู้บริหารบริษัท ทีวีบูรพา
* ถอดบทเรียน การนำการจัดการความรู้ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านสื่อ

กิจกรรมหลังการอบรม
* KM 5 การถอดบทเรียน
* การนำเสนอผลการ Workshop
* KM 6 แผนการจัดการความรู้
* KM Workshop 2 ใบงาน KM 7 การหาองค์ความรู้ใหม่
* กิจกรรม ตอบคำถามหลังฝึกอบรมรู้จักการจัดการความรู้อย่างไร
* กิจกรรม AAR

Relate topics