สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แผนงานโครงการ

ผลงานวิจัยของสถาบัน

แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง search

ศวนส - ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)

กิจกรรมทางกาย (PA)

ขับเคลื่อนและยกระดับระบบอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ในจังหวัดสงขลา และสามจังหวัด ชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสุขภาวะ

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC (New)

คนใต้สร้างสุข(Happy network)

งานสร้างสุขภาคใต้

เด็กไทยแก้มใส

สุวรรณภูมิ

ห้องเรียนหลักสูตรออนไลน์

editพัฒนาศักยภาพ พชอ. ต่อประเด็นครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้

editการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีผู้ปกครองป่วยทางจิตเวช อ.แว้ง จ.นราธิวาส

editจิตวิญญาณของงานเขียนเสริมสร้างการเรียนรู้…เป็นสะพานสู่สันติภาพ

editบันทึกฐานข้อมูลบริการวิชาการ

แผนงานและโครงการที่ปิดไปแล้วหรือ Inactive search

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 77 จังหวัด

โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช)

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA-FORUM) พ.ศ. 2566

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ(UNDP)

editฐานข้อมูลเกษตรกร

แผนระบบอาหารและโภชนาการภาคใต้

โครงการลดปัจจัยเสี่ยง

การขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กรณีสามจังหวัดชายแดนใต้ (หน้าเพจ)

editการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ข้อมูลในระบบ)

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

โครงการอาสาประชารัฐ

โครงการนวัตกรรมชุมชน

การบูรณาการภารกิจมหาวิทยาลัยตาม OKRs

การบูรณาการระบบอาหารในสถานศึกษาของจังหวัดสงขลา

เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล (M&E)

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC (Old)

พัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย สสส