สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

แผนงานโครงการ

ผลงานวิจัยของสถาบัน

แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง search

ศวนส - ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (13 เขต)

กิจกรรมทางกาย (PA)

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ 77 จังหวัด

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA-FORUM) พ.ศ. 2566

ผลงานวิชาการขับเคลื่อนสังคม

โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย

การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสุขภาวะ

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ HIA-RC (New)

โครงการลดปัจจัยเสี่ยง

คนใต้สร้างสุข

งานสร้างสุขภาคใต้

เด็กไทยแก้มใส

โครงการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (สงขลาและนครศรีธรรมราช)

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) ในพื้นที่ภาคใต้ (ชุมพร พัทลุง ตรังและยะลา)

สุวรรณภูมิ

แผนระบบอาหารและโภชนาการภาคใต้

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชนเพื่อจัดการระบบอาหารในภาวะวิกฤติ(UNDP)

ห้องเรียนหลักสูตรออนไลน์

editพัฒนาศักยภาพ พชอ. ต่อประเด็นครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดชายแดนใต้

editบันทึกฐานข้อมูลบริการวิชาการ

editฐานข้อมูลเกษตรกร

แผนงานและโครงการที่ปิดไปแล้วหรือ Inactive search