สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม OKRs

การบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัยตาม OKRs เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาเชิงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สอบถามรายละเอียดโครงการ/การพิจารณาข้อเสนอโครงการได้ที่ คุณ??? โทร. ???

สอบถามวิธีการใช้งานเว็บ ได้ที่ คุณประวิน 086-966-3324, คุณสุทธิพงษ์ 0818182543 , คุณภาณุมาศ 0867489360