สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส ม.อ.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (ศวนส.)

Public Policy Institute

ข่าวประชาสัมพันธ์

เวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน

@7 เม.ย. 64 22:59
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. จัดเวทีเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะในการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อน CBT อันดามัน วันที่ 3 เมษายน 2564 จ.กระบี่

ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

@7 เม.ย. 64 22:42
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด นราธิวาส ร่วมทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ.ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส

ลงพื้นที่ ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร

@7 เม.ย. 64 13:16
สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. ร่วมกับ สปสช เขต12 ลงพื้นที่ ดำเนินแผนงานตำบลบูรณาการระบบอาหาร วันที่ 17-18 มีนาคม 2564 ณ. สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาสรับชมวีดีโอ ได้ที่ ... https://www.facebook.com/ppi.psu.ac.th

หัวข้อทั้งหมด

เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

show ชื่่อโครงการจาก http://ppi.psu.ac.th/project/list?set=1522

ประเด็นตำบลบูรณาการระบบอาหาร

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1523

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1546

การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย

show ชื่่อโครงการจาก http://hsmi2.psu.ac.th/project/list?set=1547

งานสื่อสาธารณะ

show ชื่่อโครงการจาก https://ppi.psu.ac.th/project/list?set=1548