สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

Conferences-Home

งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ. 2566

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทาย

HIA-FORUM 2023