สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ติดต่อเรา

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ.

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-282900-2 โทรสาร 074-282901
place Google Map