สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชาสัมพันธ์ สถาบันนโยบายสาธารณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อทั้งหมด

event_note ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด post_addเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ชุมชนสีเขียว

  สรุปข้อมูล : *@04 ต.ค. 66 16:23
 • ชุมชนสีเขียว

  ถอดบทเรียนชุมชนสีเขียว : *@04 ต.ค. 66 16:23
 • ชุมชนสีเขียว

  สรุปบทเรียนการขับเคลื่อนประมงยั่งยืน ครั้งที่2 : *@04 ต.ค. 66 16:22
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ลงพื้นที่ถอดบทเรียนชุมชนบ้านไหนหนัง : *@04 ต.ค. 66 16:08
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ประชุมเตรียมจัดทำเอกสารนำเข้าชุมชนสีเขียว งานสร้างสุขภาคใต้ : *@04 ต.ค. 66 16:07
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ลงพื้นที่ถอดบทเรียน 3 ชุมชน : *@04 ต.ค. 66 16:02
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ลงพื้นที่ถอดบทเรียนบ้านไหนหนัง : *@04 ต.ค. 66 16:00
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ประชุมเตรียมจัดทำแบบสอบถามและแบบเก็บข้อมูล : *@04 ต.ค. 66 15:59
 • แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางอาหาร

  ประชุมเตรียมการลงพื้นที่และหาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติม : *@04 ต.ค. 66 15:57
 • เกษตรกรรมยั่งยืน

  สังเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ "การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาวะแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน" : *@04 ต.ค. 66 14:47
 • มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

  ประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อเอกสารระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม : *@04 ต.ค. 66 11:35
 • มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ

  กิจกรรมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่13 ภาคใต้แห่งความสุขเพื่อสุขภาวะแห่งอนาคต สุข สู่ สุขภาวะ : *@04 ต.ค. 66 11:31
 • ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

  ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

  ประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยในการถอดบทเรียนเกษตรกรรมยั่งยืนทุ่งใสไช : *@04 ต.ค. 66 11:06
 • โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์

  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต : *@03 ต.ค. 66 11:30
 • ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ : *@03 ต.ค. 66 10:49
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  เวทีนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานมะรุ่ยแห่งความสุข : *@03 ต.ค. 66 10:24
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ประชุมจัดทำแผนพัฒนาตามโครงการ มะรุ่ยแห่งความสุข : *@03 ต.ค. 66 09:21
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  เข้าร่วมเวทีรัก์มะรุ่ย 66 ของสภาวัฒนธรรมมะรุ่ย : *@03 ต.ค. 66 09:20
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ประชุมหารือเพื่อระบุวัน-เวลาในการนำเสนองานมะรุ่ยแห่งความสุข : *@03 ต.ค. 66 09:19
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ลงพื้นที่สำรวจและติดตามข้อมูลในพื้นที่ : *@03 ต.ค. 66 09:17
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ประชุมย่อยผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ในตำบลมะรุ่ย : *@03 ต.ค. 66 09:11
 • โครงการบริหาร/ติดตาม ประเด็นการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ

  ลงพื้นที่ติดตามงานประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มะรุ่ยแหงความสุข : *@02 ต.ค. 66 16:57
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนที่การใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย : *@02 ต.ค. 66 16:18
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาทักษะและการสื่อสาร : *@02 ต.ค. 66 15:19
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  เวทีคืนข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตำบลมะรุ่ย : *@02 ต.ค. 66 14:47
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินโครงการฯ สุขภาวะจังหวัดภูเก็ต : ได้กิจกรรมเพื่อเข้าร่วมในโครงการจากภาคีเครือข่ายรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 1.กิจกรรม “ สองวัยใจเดียวกัน ใช้องคค์ วามรูด้ ูแลสงิ่ แวดล้อม ” มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมภูเก็ต 2.กิจกรรม  เทคนิคยุคใหม่ปลอดภัยจากบุหรี่ 100% ชมรมนักศึกษาวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 3.กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพสุขภาวะครอบครัวจ.ภูเก็ต การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้รถ ใช้ถนน อย่างปลอดภัย สำหรับเด็กบ้านเรียน จังหวัดภูเก็ต  เครือข่ายการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต 4.กิจกรรม ดนตรีพลังบวก “วงปล่อยแก่จังหวัดภูเก็ต” ชมรมครูอาวุโสจังหวัดภูเก็ต 5.กิจกรรมสุขภาวะผู้สูงวัย@02 ต.ค. 66 13:48
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ พังงา (ตำบลมะรุ่ย)

  ประชุมกำหนดเขตแดนด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ มะรุ่ย : *@02 ต.ค. 66 12:33
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ประชุมถอดบทเรียนโครงการความร่วมมือเพื่อความมั่นคงทางมนุษย์และสุขภาพในระดับจังหวัดภูเก็ต : รับทราบผลการการดำเนินการและร่วมกันถอกบทเรียนของโครงการ จำนวน 3โครงการ ในปีงบประมาณ 2566 โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการของกองทุนเสมือนจริงจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย โครงการดังนี้ 1.โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 2.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์และมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 3.โครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี " จังหวัดภูเก็ต@01 ต.ค. 66 15:17
 • กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด)

  กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด)

  เเนวทางขับเคลื่อน กลไกบูรณาการพื้นที่สู่กลไกบูรณาการจังหวัด : เป้าหมาย - ทำกิจกรรมเพื่อความสุข เช่น กีฬา นันทนาการ ของคนมะขามเตี้ย - การรวมกลุ่มต่างๆในพื้นที่มะขามเตี้ยเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - ลดความทุกข์เพิ่มความสุขของคนมะขามเตี้ย แผนการขับเคลื่อนของชมรม 1.ด้านการมีส่วนร่วม จบปีจบเดือน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประเพณีลอยกระทง วันฮารีรายอ วันฮาซูรอ กระตุ้นการประชุมหมู่บ้าน กองทุนสวัสดิการ 2.สุขภาวะที่ดี ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน กีฬาทุกช่วงวัย 3.มีงานทำ-มีรายได้ สถานการณ์การมีงานทำในพื้นที่อาชีพเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่ 4.ความสะดวกสะบาย ระบบโครงสร้างได้มาตรฐาน มีรายได้เพียงพอ สุขภาพดี 5.ครอบครัวอบอุ่น สร้างโมเดลครอบครัวอบอุ่น@29 ก.ย. 66 12:44
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุน (งบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย : วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมบ้านบางโรง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร รายละเอียดในการลงพื้นที่มีดังนี้ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลอง - ตรวจวัดห้องแหลมพรมเทพ ลักษณะห้อง มีประตูเข้าออกทางเดียว มีหน้าต่าง 2 ด้าน - ขณะตรวจวัดมีจำนวนนักเรียน 18 คน ครู 2 คน เปิดแอร์ก่อนตรวจวัด 30 นาที - จากการสอบถามครูบอกว่ามีการทำตามแผนที่เขียนไว้คือ เปิดประตูระบายอากาศทุกวัน ทำความสะอาดห้อง หลังตู้หนังสือ ตู้เก็บของเด็กเล่น ถูพื้นทุกวัน มีการฉีดสเปรย์ดับกลิ่นปรับอากาศตอนเช้า - ผลการตรวจวัดเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 ตัว ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์/pm 10 /ฟอร์มัลดีไฮด์ - ค่าที่เกินเป็นตัวเดียวกับที่เคยเกินมาตรฐานเหมือนรอบแรก - ทางกรมอนามัยให้ข้อคิดเห็นว่า เนื่องจากห้องเป็นลักษณะปิด(ห้องซ้อนห้อง) เปิดระบายอากาศแล้วอาจจะไม่มีอากาศให้ถ่ายเท แนะนำให้ติดพัดลมดูอากาศ หากทำไม่ได้อาจจะต้องใช้พัดลมเป่าช่วยให้อากาศระบาย ลดฝุ่นกับคาร์บอนไดออกไซด์ งดการฉีดสเปรย์ดับกลิ่น เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของการเกิดฟอร์มัลดีไฮได้ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุสลิมบ้านบางโรง - ตรวจวัดห้องอนุบาล 2/1 มีทางเข้าออกทางเดียว มีหน้าต่าง 1 ด้าน ขณะตรวจวัดมีนักเรียน 12 คน มีครู 1 เปิดแอร์ก่อนตรวจวัด 1 ชั่วโมง - จากการสอบถามครูเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ ในห้องและระเบียงทิ้งไว้ทั้งคืน ทำความสะอาด เลื่อนตู้ ปรับพื้นที่วางของชั้นโต๊ะ ตู้ และทำความสะอาดหลังตู้ ปรับการล้างฟิวเตอร์แอร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ล้างพัดลม ทำความสะอาดของเล่น - ผลการตรวจวัด คาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ผ่านเกณฑ์ - ค่าที่เกินเป็นตัวเดียวกับที่เคยเกินรอบแรก - ทางกรมอนามัยแนะนำให้เพิ่มการระบายอากาศออกจากห้องเรียน และทางกรมกังวลเรื่องเชื้อรากับจุลินทรีย์อาจจะเกินหรือมีค่าสูงอีก เนื่องจากมีห้องน้ำอยู่ในห้องเรียน และการระบายอากาศยังไม่ค่อยดี 3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร - ตรวจวัดห้องนกขุนทอง ลีกษณะห้องเข้าออกทางเดียว มีหน้าต่าง 2 ด้าน ด้านหลังติดกับสถานที่ก่อสร้าง เปิดแอร์ตอน 8.30 น. เปิดแอร์ทั้งวัน ขณะตรวจวัดมีนักเรียน 4 คน คุณครู 1 คน - จากการสอบถามครู ช่วงเช้ามีการเปิดหน้าต่างระบายอากาศทุกวัน หลักจากการประชุมมา มีการล้างของเล่น เช็ดหลังตู้เก็บ จัดของเล่นเข้ากล่องเก็บของ ใส่ตระกร้า - ผลการตรวจวัด ค่าฟอร์มัลดีไฮ เกินเกณฑ์มาตรฐาน รอบที่แล้วก็ไม่ผ่าน - ทางกรมอนามัยมีความคิดเห็นว่า อาจเนื่องจากมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การระบายอากาศอาจทำได้น้อย เนื่องจากถ้าเปิดหน้าต่างไว้อาจจะมีฝุ่นจากการก่อสร้างเข้ามาในอาคาร แนะนำให้ติดพัดลมดูดอากาศ หรือไม่ก็เปิดประตูหน้าต่างทั้งหมดทั้งห้องโถงส่วนกลางด้วย ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเพื่อระบายอากาศ ส่วนค่าคาบอนไดออกไซด์ไม่เกินมาตรฐานแต่ค่อนข้างสูง อาจเนื่องจากว่าเด็ก มีจำนวนน้อย ถ้ามีเด็กมาเต็มห้องค่าอาจจะเกินได้ คิดว่าอาจมีคาร์บอนสะสมที่มีอยู่ในห้องนี้ 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองป่าตอง - ตรวจวัดห้อง 4 ลักษณะห้องมีทางเข้าออก2ทางมีห้องน้ำในห้องน้ำ ขณะตรวจวัดมีคนในห้อง 4 คน นักเรียน 18 คน มีเจ้าหน้าที่ 8 คน เปิดแอร์ไว้ก่อนตรวจวัด - ผลการตรวจวัด ค่าฝุ่น pm 10 เกินมานิดหน่อยใกล้เคียงกับรอบที่แล้ว คาร์บอนไดออกไซด์เกิน เนื่องจากกิจกรรมของครั้งแรกและครั้งนี้ไม่เหมือนกันและจำนวนคนเพิ่มขึ้น ถ้าดูจากปริมาณคนและกิจกรรมค่าที่ตรวจวัดได้ถือว่าไม่แตกต่างจากเดิม 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสะปำ - ตรวจวัดห้องปลาดาวลักษณะห้องมีทางเข้าออก2ทางมีหน้าต่างด้านหลังตรงข้ามกับประตู เปิดแอร์ตอน 9 โมงเช้า ขณะตรวจวัดมีนักเรียน 7 คน มีครู 3 มีเจ้าหน้าที่ 6 คน - จากการสอบถามครู หลังจากที่ได้รับคำแนะนำ มีการเปิดประตูกับหน้าต่างบ้าง แต่เนื่องจากห้องเรียนติดกับบริเวณก่อสร้างจึงไม่ได้เปิดบ่อย มีทำความสะอาดพื้นทุกวันเช้าเย็น ล้างฟิวเตอร์แอร์ ทำความสะอาดพัดลม เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้วก่อนการตรวจวัด และมีแผนว่า - ผลการตรวจวัดผ่านทุกตัว 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉัตรไชย - ตรวจวัดห้องปลาดาว มีประตูเข้าออกทางเดียว มีหน้าต่าง 2 ฝั่ง ขณะตรวจวัดมีเด็กนักเรียน 9 คน ครู 1 คน เปิดแอร์ตอน 9 โมงเช้า - จากการสอบถามครู ได้ทำความสะอาดห้อง ตู้วางหนังสือ และมีการล้างแอร์หลังจากการตรวจวัดครั้งแรก 1ครั้ง มีการเปิดประตูระบายอากาศช่วงเช้าก่อนเด็กเข้าเรียน และใช้ผ้าคลุมของเล่นในห้องเรียน@25 ก.ย. 66 10:35
 • การพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน 33 อำเภอ จังหวัดชายแดนใต้

  การพัฒนาศักยภาพและหนุนเสริมการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ใน 33 อำเภอ จังหวัดชายแดนใต้

  ประชุมทีมงานหลัก (Core Team) ครั้งที่ 1 : ทีมทำงานหลัก (Core Team) จำนวน 10 คน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ@23 ก.ย. 66 23:31
 • งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ประชุมเตรียมงานการเพิ่มเครื่อข่ายเอกชน : ได้รายชื่อกลุ่มเอกชนที่มีกิจกรรมคล้ายคลึงกับเป้าหมายของโครงการ มีรายชื่อดั่งต่อไปนี้ 1. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 2. สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ 3. มูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนภูเก็ต 4. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ 5 สภาอุตสาหกรรมอันดามัน 6. หอการค้าภูเก็ต 7. ชมรมบริหารงานบุคคลภูเก็ต 8.สโมสร​ไลออนไลน์​ภูเก็ต​เพิร์ล​ ภาค​310​B 9.ผู้อำนวยการฝ่ายรับผิดต่อสังคมขององค์กร 10.Director of CSR สโมสรไลออนส์ภูเก็ต ติดต่อประสานงานด้วยวาจาเพื่อเชิญประชุมในวันที่ 30 กันยายน ร่างกำหนดการประชุม@23 ก.ย. 66 17:52
 • งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ประชุมถอดบทเรียน​กิจกรรมที่ขอรับทุนสนับสนุน : *@23 ก.ย. 66 17:48
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  ประชุมร่างแผน PA ภูเก็ต ครั้งที่ 3 : ..@20 ก.ย. 66 17:39
 • งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต

  เข้าร่วมสังเกตการณ์ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี " จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 : มีการบูรณาการหลายหน่วยงานเข้าไปวางแผน ช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย 20 ครอบครัว@20 ก.ย. 66 17:34
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนติดตามประเมินผลโครงการฯ : .@20 ก.ย. 66 10:11
 • โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

  โครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

  ทีมงานติดตามงานและวางแผนการดำเนินโครงการ : แผนดำเนินงาน PA ปี 66 - การพัฒนาศักยภาพ 1. แผนการพัฒนาเครือข่ายสื่อ 3 ภาค 2. แผนพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กกท./อปท. 3. แผนส่งเสริมกิจกรรม PA ในพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาระดับพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่/ยกระดับพื้นที่ ภาคละ 2 จังหวัด รวม 60 ท้องถิ่น แผนพัฒนาพื้นที่ต้บแบบ PA 12 แห่ง การพัฒนาระดับนโยบายชาติ/ท้องถิ่น แผนขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติ ท้องถิ่น แผนขับเคลื่อนกับ กกท.และอปท. (สมาคมฯ อบจ./สันนิบาตเทศบาล/อบต.) DATA ฐานข้อมูลสนับสนุน ทบทวนข้อมูล PA เพื่อจัดทำร่างข้อเสนอนโยบาย ปรับปรุงคู่มือพื้นที่สาธารณะและคำนึงความปลอดภัย ซึ่งคู่มือพื้นที่สุขภาวะที่ตอบโจทย์พื้นที่ ดังนี้ 1. พื้นที่ลานกีฬา กกท. 2. พื้นที่สาธารณะท้องถิ่น 3. พื้นที่ PA ในโรงเรียน/ศูนยืเด็กเล็ก ปรับปรุงคู่มือทำแผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายโครงการ ปรับปรุงเว็บ Pathail.com เป็นสื่อสาธารณะ PA /เป็นฐานข้อมูล PA สนส.ม.อ. /เชื่อมโยงเว็บกองทุนสุขภาพตำบล ระบบกลไกสนับสนุน / ติดตามประเมินผล แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ PA สร้างทีมกลไกสื่อ PA 3 ภาค ยกระดับ/ขยายกลไกพี่เลี้ยง PA แผนประเมิน CIPP และ SROI@20 ก.ย. 66 08:51
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : .@19 ก.ย. 66 16:20
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมข้อมูลเวทีนโยบายสาธารณะและพื้นที่สุขภาวะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “ACTIVE PEOPLE ACTIVE ENVIRONMENT” ภายใต้งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : .@19 ก.ย. 66 15:48
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  ค่าบริหารจัดการเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 : .@18 ก.ย. 66 15:50
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมประเมินกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 (Online) : -@18 ก.ย. 66 15:41
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  เวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 : -@18 ก.ย. 66 15:36
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  ประชุมเตรียมงานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาส : -@18 ก.ย. 66 15:33
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย : .@18 ก.ย. 66 15:30
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล : .@18 ก.ย. 66 15:28
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การปจระชุมเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (จัดทำเอกสารนำเข้า 4 ประเด็น) : -@18 ก.ย. 66 15:27
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่ปฏิบัติการทางสังคม : สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้ : -@18 ก.ย. 66 15:17
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การจัดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดปัตตานี) : -@18 ก.ย. 66 15:14
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสร้างสุขจังหวัดปัตตานี : -@18 ก.ย. 66 15:10
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมเตรียมงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี "สุข สู่ สุขภาวะ คนตานีมีสุข" : -@18 ก.ย. 66 15:05
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  กิจกรรมการจัดงานสร้างสุขจังหวัดยะลา : -@18 ก.ย. 66 14:59
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมออกแบบการแสดงพิธีเปิดงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 ร่วมกับทีมเพอร์เฟคแดนซ์ ปัตตานี : -@18 ก.ย. 66 14:55
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมประเมินกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเครือข่ายในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 : -@18 ก.ย. 66 14:50
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  8. สรุปโครงการและจัดทำรายงาน : .@18 ก.ย. 66 14:18
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  สนส.ม.อ.ลงพื้นที่ร่วมงานเปิดตัวโครงการรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนของลาวิชต้า : พื้นที่ได้เปิดรองรับนักท่องเที่ยวและชุมชนสามารถเข้าไปใช้เพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพได้ โดยมีพื้นที่สามารถมีกิจกรรมทางกายและฟื้นฟูสุขภาพดังนี้ 1. พื้นที่เด่นเล่นเที่ยวชมสวนสมุนไพร 2. พื้นที่โยคะ 3. คลินิกแพทย์แผนไทย 4. ร้านอาหารที่ใช้พืชสมุนไพร@18 ก.ย. 66 12:01
 • โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12

  โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12

  พัฒนาแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ปี 2567 จ.พัทลุง : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เจ้าหน้าที่กองทุน 14 คน ผู้เข้าร่วม 2 คน คณะทำงาน/วิทยากร 8 คน เจ้าหน้าที่กองทุน สามารถรู้แหล่งข้อมูลมือ 2 และสามารถพัฒนาแผนงานสุขภาพกองทุนปี 2567 ได้ครอบทั้ง 10 แผนงาน ตามเป้าหมายโครงการ เจ้าหน้าที่กองทุน เข้าใจแนวทางการจัดทำโครงการประกอบแผน/โครงการที่ควรดำเนินการ และสามารถกลับไปประชาสัมพันธ์ /ประชุมภาคีเครือข่ายเพื่อเขียนข้อเสนอโครงการประกอบแผนได้ สุ่มตัวอย่างนำเสนอเรียนรู้ร่วมกัน 3 อำเภอๆละ 1 กองทุน รวม 3 กองทุน กองทุนตำบลแพรกหา แผนงานสุขภาพจิต โดย นส.สุจิตราภรณ์ ตุลยนิษก์ กองทุนตำบลคลองทรายขาว แผนงานบุหรี่ โดย นางเกศรินทร์ พงษ์สุด กองทุนตำบลชุมพล แผนงานสุรา โดยนางสาวจุฑามาศ ทับชุม@17 ก.ย. 66 18:59
 • งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร

  งานสื่อสารสาธารณะ ความมั่นคงทางอาหาร

  การผลิตสื่อตามประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน : มีข้อมูลข่าวสารสรุปการขับเคลื่อนงานเกษตรกรรมยั่งยืนรายพื้นที่@17 ก.ย. 66 12:11
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย : การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อตกลง (MOU) แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ตและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดยได้รับเกียรติจากนายอำนวย พิณสุวรรณ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าววิสัยทัศน์แผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตและการส่งเสริมสุขภาพ/พื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต และได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าววิสัยทัศน์แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะและเพิ่มกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกล่าวต้อนรับโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต การลงนามความร่วมมือทางวิชาการการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันนโยบายสาธารณะและงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต กับหน่วยงานของจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 หน่วยงาน คือ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอถลาง อำเภอกะทู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง Healthy Space Forum และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย   กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีจังหวัดต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่จะทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง ด้วยการมีกิจกรรมทางกายและจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในหลายด้าน มีการกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) เรื่อง ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Wellness Hub) การท่องเที่ยวทางกีฬา (Sports Tourism) และเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy City) ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและของโลก และทั้งสามเรื่องสามารถผสมผสานการดำเนินงานเข้ากับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายได้โดยภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายร่วมกัน คือ “เมืองภูเก็ตสุขภาพดี มีวิถีชีวิตกระฉับกระเฉง ภายใต้สภาพแวดล้อมเหมาะสม” จึงทำความร่วมมือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 75 และจังหวัดภูเก็ตมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติรรมการบริโภค โดยข้อตกลงร่วมกันจะมีประเด็นดังนี้ 1. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ตในการปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพคนภูเก็ตด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการปรับพฤติกรรมการบริโภค ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย 2. ร่วมกันพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีความรอบรู้ทางสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง (Active Living) ของประชาชนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ และทุกสถานที่ 3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็น เมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทจังหวัด ด้านศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Wellness Hub) การท่องเที่ยวทางกีฬา (Sports Tourism) และ เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy City) 4. ร่วมกันพัฒนาเครือข่ายและกลไกในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายจังหวัดภูเก็ต 5. ร่วมสร้างสังคมภูเก็ตให้มีความกระฉับกระเฉง ที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Movement) ให้คนภูเก็ตมีเป้าหมายเดียวกันในการมีสุขภาวะด้วยการมีกิจกรรมทางกายและการปรับพฤติกรรมการบริโภค 6. ร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉงของจังหวัดภูเก็ต ให้เกิดการพัฒนาการวิจัย และนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูล ที่สอดแทรกองค์ความรู้กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง@15 ก.ย. 66 10:21
 • โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  โครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบในการส่งเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย (งานบริหารกลาง)

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค : วันที่ 7 กันยายน 2566 - กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ สถานการณ์กิจกรรมทางกายและความสำคัญการดำเนินงานพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองต้นแบบในการสร้างเสริมพื้นที่สุขภาวะเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกาย โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - นำเสนอการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและผลการออกแบบพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายในจังหวัดภูเก็ต โดย คุณธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ รักษาการหัวหน้างานงานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และคุณณัฐวิช วิเศษสินธุ สถาปนิกโครงการภูเก็ตเมืองต้นแบบฯ - นำเสนอ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ระดมความคิดเห็นแต่ละกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. ภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองภูเก็ต 2. ภาคีเครือข่ายอำเภอกะทู้ 3. ภาคีเครือข่ายอำเภอถลาง 4. ภาคีเครือข่ายจังหวัดภูเก็ตหัวข้อ: แผนและโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อการขับเคลื่อนในพื้นที่/องค์กร โดย Stakeholders ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน - นำเสนอผลจากการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต วันที่ 8 กันยายน 2566 - สรุป (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต  โดย ดร.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จ.ภูเก็ต@15 ก.ย. 66 10:15
 • โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11

  โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11

  ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนกองทุน ปี 2567 : กองทุนเข้าร่วมกิจกรรม 2 กองุทน จำนวน 6 คน ได้แผนสุขภาพกองทุน 2 กองทุน เทศบาลชะอวด /อบต.เกาะขันธ์@12 ก.ย. 66 18:39
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดต้นแบบ "ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี " จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566 : @12 ก.ย. 66 18:02
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ติดตามประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุน (งบอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต) ประจำปีงบประมาณ 2566 โครงการยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและคุณภาพอากาศภายในอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย : -@12 ก.ย. 66 11:48
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

  การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

  ประชุมเวทีสาธารณะ ศาลาด่านโมเดล สู่ปฎิญญาอ่าวลันตา เส้นทางท่องเที่ยวชาติพันธุ์เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม : *@08 ก.ย. 66 09:26
 • กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด)

  กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด)

  การประชุมกลไกความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะคณะระดับพื้นที่ : เป้าหมาย - ทำกิจกรรมเพื่อความสุข เช่น กีฬา นันทนาการของคนมะขามเตี้ย - การรวมกลุ่มต่างๆในพื้นที่มะขามเตี้ย เพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน - ลดความทุกข์เพิ่มความสุขของคนมะขามเตี้ย สรุปการจัดโครงสร้างชมรมมะขามเตี้ยแห่งความสุข@07 ก.ย. 66 18:26
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

  ประชุมเตรียมงานเวทีศาลาด่านโมเดล การท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เกาะลันตา : *@07 ก.ย. 66 16:47
 • การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

  การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ กระบี่ (ตำบลศาลาด่าน)

  ลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลและทำสื่อวิดีทัศน์ เทศบาลตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ : *@07 ก.ย. 66 16:45
 • กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  กองทุนจังหวัดภูเก็ต

  ติดตาม ประเมินผลโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน(อุดหนุนจาก อบจ.ภูเก็ต) ปี2566 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์และมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) : ผู้เข้าร่วมรับการอบรมเป็นบุคลากรจากสถานประกอบการโรงแรม จังหวัดภูเก็ต ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์และมาตรฐานโรงแรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่,บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานควบคุมโรค มีความเข้าใจการป้องกันควบคุมโรคลีเจียนแนร์และสามารถให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และตรวจสถานประกอบการได้@07 ก.ย. 66 15:41
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อทบทวนกลไกจัดทำ Roadmap สู่การยกระดับข้อเสนอเชิงนโยบายงานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดปัตตานี : -@06 ก.ย. 66 12:13
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  จ้างทำ Website ลงทะเบียนเข้าร่วมงานร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@06 ก.ย. 66 12:09
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@06 ก.ย. 66 12:05
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช "นครศนรอยู่ดีมีสุข สู่สุขภาวะ" : -@06 ก.ย. 66 12:02
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช) : -@06 ก.ย. 66 11:52
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  ประชุมทีมวิชาการประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายนำเข้างานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปปี 2566 : -@06 ก.ย. 66 11:48
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสร้างสุขจังหวัดนราธิวาสและกิจกรรมเข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@06 ก.ย. 66 11:42
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 (เครือข่ายสร้างสุขจังหวัดชุมพร) : -@06 ก.ย. 66 11:39
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  งานสมัชชาสร้างสุขจังหวัดชุมพรร่วมกับภาคียุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร : -@06 ก.ย. 66 11:34
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@06 ก.ย. 66 11:12
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  กิจกรรมลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@06 ก.ย. 66 10:54
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมเตรียมจัดทำเอกสารนำเข้าห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางอาหารในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@05 ก.ย. 66 13:39
 • การยกระดับนโยบายสาธารณะสู่เป้าหมายภาคใต้แห่งความสุข

  การประชุมเตรียมห้องย่อยประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพในงานสร้างสุขภาคใต้ ครั้งที่ 13 : -@05 ก.ย. 66 13:36

เอกสารประกอบการประชุม

หัวข้อทั้งหมด

file_copy เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด note_addเพิ่มเอกสารประกอบการประชุม