สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมแนวทางการพัฒนาต้นแบบการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่เพื>อ แก้ปัญหาภาวะโภชนาการระดับชุมชน จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส วันที. 27 ธันวาคม 2566

by Pawint Saeku @27 ธ.ค. 66 09:00 ( IP : 10...34 ) | Tags : คลังข้อมูล-เอกสารประกอบการประชุม

Relate topics