สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่อยู่
โทรศัพท์ 055 961000
โทรสาร 055 961103
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 2560 0.00 0/0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา และอาชีพ 2562 0.00 0/0
โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านสนามคลี ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง) 2562 0.00 0/0
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน สู่การเป็นศูนย์สาธิตการตลาดดิจิทัล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดภัย คลองตาล หมู่ 8 2562 0.00 0/0
โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจรร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 2562 0.00 0/0
โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชนประจำปี 2562 2562 0.00 0/0
โครงการมหาวิทยาลัยนเรศวรสัญจร เอื้ออาทรชุมชน ประจำปี 2561 2561 0.00 0/0
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนด้วยสันติวิธี 2561 0.00 0/0
โครงการออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ 2560 2560 0.00 0/0