สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ที่อยู่
โทรศัพท์ 02-6495000
โทรสาร 02-2584007
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 550,620.00 0/0
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 191,935.00 0/0
โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ: การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม (ปี 2560-2562)
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 140,000.00 0/0
โครงการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนนักปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 120,000.00 0/0
โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : การจัดทำทะเบียนวัตถุและการจัดนิทรรศการ ปีที่ 2 (2560-2562)
โครงการอาสาประชารัฐ
2560 0.00 0/0
โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1) (ปี 2561)
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 1,614,088.00 0/0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 270,000.00 0/0
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 380,000.00 0/0
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562)
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 954,248.00 0/0
โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะ
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 544,280.00 0/0
1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง (พ.ศ. 2560 - 2562)
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 270,000.00 0/0