สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
10 ก.พ. 61 ประชุมครั้งที่ 1 : ชี้แจงโครงการวิจัย 10 8,000.00 8,000.00
15 - 18 ก.พ. 61 ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ 5 10,656.00 10,656.00
1 มี.ค. 61 ประชุมครั้งที่ 2 : ประชุมเตรียมการลงเก็บข้อมูล/จัดทำแบบสอบถาม 10 8,000.00 8,000.00
20 มี.ค. 61 ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท. 4 0.00 11,532.00
19 มิ.ย. 61 อบรมการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์ 10 3,344.00 0.00
20 ก.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหูล่อง/ตำบลเขาแก้ว/ตำบลจันดี/ตำบลไสหร้า 50 49,306.00 37,784.00
27 ส.ค. 61 ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย 1 17,350.00 18,350.00
30 ส.ค. 61 สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง 15 19,500.00 0.00
4 ก.ย. 61 ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า) 50 10,694.00 9,700.00
15 ก.ย. 61 ประชุมครั้งที่ 3 : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค 10 8,000.00 8,000.00
5 ต.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ใน 3 อบต. (เขาแก้ว/หูล่อง/จันดี) 50 40,000.00 23,713.00
22 ต.ค. 61 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะ 5 กลุ่มวัย อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง 50 0.00 7,328.00
15 พ.ย. 61 ประชุมครั้งที่4 : ประชุมวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ 10 8,000.00 8,000.00
6 ก.พ. 62 ประชุมครั้งที่ 5 : ประชุมสรุปข้อมูล และเตรียมนำเสนอการวิจัย 10 8,000.00 8,000.00
24 เม.ย. 62 ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลจันดี 8 0.00 7,220.00
25 เม.ย. 62 ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลไสหร้า 7 0.00 6,208.00
26 เม.ย. 62 ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลเขาแก้ว 7 0.00 5,712.00
29 เม.ย. 62 ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลหูล่อง 7 0.00 5,856.00
15 พ.ค. 62 การถอดเทป การประชุมติดตามโครงการ 4 ตำบล 1 0.00 2,000.00
15 - 20 ส.ค. 62 การเขียนรายงาน เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มวัย 3 0.00 9,000.00
รวม 318 190,850.00 20 195,059.00