สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

assignment
บันทึกกิจกรรม
การเขียนรายงาน เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มวัย15 สิงหาคม 2562
15
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รายงานฉบับสมบูรณ์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การถอดเทป การประชุมติดตามโครงการ 4 ตำบล15 พฤษภาคม 2562
15
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปข้อมูลผลจากการติดตามประชุม 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดเทป การประชุมติดตามโครงการ 4 ตำบล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านโภชนาการทั้ง 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลหูล่อง29 เมษายน 2562
29
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลหูล่อง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลหูล่อง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลหูล่อง ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลเขาแก้ว26 เมษายน 2562
26
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลเขาแก้ว
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลเขาแก้ว
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลเขาแก้ว ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลไสหร้า25 เมษายน 2562
25
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลจันดี
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลไสหร้า
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลไสหร้า ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลจันดี24 เมษายน 2562
24
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลจันดี
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลจันดี
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลจันดี ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 5 : ประชุมสรุปข้อมูล และเตรียมนำเสนอการวิจัย6 กุมภาพันธ์ 2562
6
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปข้อมูลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านโภชนาการ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมทีมวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้นโภชนาการสมวัย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นโภชนาการสมวัย และเป็นข้อมูลนำเข้าเวทีทบทวนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับจังหวัด
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่4 : ประชุมวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ15 พฤศจิกายน 2561
15
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมครั้งที่4 : ประชุมวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะ 5 กลุ่มวัย อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง22 ตุลาคม 2561
22
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ระดมสอง และมีการทบทวนสถานการณ์โภชนาการเพิ่มเติม รวมทั้งการประเมินยุทธศาสตร์อาหาร พบว่า มีการเขียนโครงการของทุนกองทุนตำบลเพื่อดำเนินงานด้านโภชนาการให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อาหาร
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการโภชนาการตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ใน 3 อบต. (เขาแก้ว/หูล่อง/จันดี)5 ตุลาคม 2561
5
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการวิจัยการด้านโภชนาการสมวัยใน 3 ตำบล ว่า ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์ และข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ได้นำไปสู่การเขียนโครงการใช้เงินกองทุนตำบลเพื่อปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตร์อาหารในแต่ละตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นายก อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 3 : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค15 กันยายน 2561
15
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัยใน 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • จัดประชุมทีมวิจัยสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)4 กันยายน 2561
4
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4 อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้กำหนดวันจัดประชุมข้อมูลผลการวิจัยภาวะโภชนาการสมวัยใน 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง30 สิงหาคม 2561
30
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัยในกลุ่มเด็กเล็ก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.หูล่อง และ รพ.สต.บ้านบางน้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการในเดือนตุลาคม 2561

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการภาวะโภชนาการแต่ละกลุ่มวัย ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 20 คน 1.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 0 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 11 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 0 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 4 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 7 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 5 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 4 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 89 คน 2.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 8 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 57 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 5 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 19 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 14 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 42 คน - ค่อนข้างสูง 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 28 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 47 คน 3.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 6 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 1 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 29 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 6 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 5 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 25 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 11 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • กอลสาธารณสุข อบต.หูล่อง และทีมวิจัย
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย27 สิงหาคม 2561
27
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหูล่อง/ตำบลเขาแก้ว/ตำบลจันดี/ตำบลไสหร้า20 กรกฎาคม 2561
20
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.เขาแก้ว และ รพ.สต.ร่อนพิบูลย์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัย และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการ ในเดือนตุลาคม 2561

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการใน ต.เขาแก้ว ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 32 คน พบว่า 1.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 13 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 1 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 8 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 1 คน - ตามเกณฑ์ 14 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 69 คน 2.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 7 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 5 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 47 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 3 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 7 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 15 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 3 คน - ตามเกณฑ์ 36 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 12 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 37 คน 3.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 4 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 28 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 2 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 3 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 0 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 28 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ อบต.เขาแก้ว และทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

อบรมการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์19 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังการชี้แจงรายงานผลกิจกรรมโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 1. เรียนรู้การจัดทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ พร้อมฝึกปฏิบัติและซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
 2. ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการ
 3. แลกเปลี่ยนการจัดการเงินโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถรายงานผลกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ และได้ฝึกทดลองทำ 1 กิจกรรม
 2. ได้เรียนรู้การรายงานผลออนไลน์ที่สามารถทำได้ทุกเวลา และทาง สจรส.ซึ่งเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้ประสานงานโครงการ และคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

--

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

--

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

--

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.20 มีนาคม 2561
20
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • อบต.ทั้ง 4 มีความเข้าใจต่อเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านโภชนาการสมวัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ทีมผู้วิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 2 : ประชุมเตรียมการลงเก็บข้อมูล/จัดทำแบบสอบถาม1 มีนาคม 2561
1
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำแบบสอบถามและวางแผนการลงพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมทีมวิจัยจัดทำแบบสอบถาม และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เครื่องมือแบบสอบถามภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบล และกำหนดช่วงเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ15 กุมภาพันธ์ 2561
15
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 1 : ชี้แจงโครงการวิจัย10 กุมภาพันธ์ 2561
10
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ประชุมทีมวิจัยชี้แจงการทำโครงการวิจัย HIA และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แผนงานการทำวิจัยในช่วงเดินกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 61
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-