สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

assignment
บันทึกกิจกรรม
การเขียนรายงาน เกี่ยวกับภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มวัย15 สิงหาคม 2562
15
สิงหาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้รายงานฉบับสมบูรณ์
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การถอดเทป การประชุมติดตามโครงการ 4 ตำบล15 พฤษภาคม 2562
15
พฤษภาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปข้อมูลผลจากการติดตามประชุม 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ถอดเทป การประชุมติดตามโครงการ 4 ตำบล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านโภชนาการทั้ง 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลหูล่อง29 เมษายน 2562
29
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลหูล่อง
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลหูล่อง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลหูล่อง ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลเขาแก้ว26 เมษายน 2562
26
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลเขาแก้ว
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลเขาแก้ว
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลเขาแก้ว ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลไสหร้า25 เมษายน 2562
25
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลจันดี
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลไสหร้า
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลไสหร้า ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลจันดี24 เมษายน 2562
24
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามแแนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลด้านโภชนาการ ในตำบลจันดี
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลจันดี
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลจันดี ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการ
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 8 คน จากที่ตั้งไว้ 8 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 5 : ประชุมสรุปข้อมูล และเตรียมนำเสนอการวิจัย6 กุมภาพันธ์ 2562
6
กุมภาพันธ์ 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสรุปข้อมูลและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้านโภชนาการ
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมทีมวิจัยเพื่อจัดทำข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหารด้นโภชนาการสมวัย
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ร่างยุทธศาสตร์ระบบอาหารประเด็นโภชนาการสมวัย และเป็นข้อมูลนำเข้าเวทีทบทวนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับจังหวัด
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่4 : ประชุมวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ15 พฤศจิกายน 2561
15
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมครั้งที่4 : ประชุมวิเคราะห์ข้อมุลเชิงคุณภาพ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลสุขภาวะ 5 กลุ่มวัย อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง22 ตุลาคม 2561
22
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.หูล่อง อ.ปากพนัง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ระดมสอง และมีการทบทวนสถานการณ์โภชนาการเพิ่มเติม รวมทั้งการประเมินยุทธศาสตร์อาหาร พบว่า มีการเขียนโครงการของทุนกองทุนตำบลเพื่อดำเนินงานด้านโภชนาการให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์อาหาร
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการโภชนาการตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ใน 3 อบต. (เขาแก้ว/หูล่อง/จันดี)5 ตุลาคม 2561
5
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อคืนข้อมูลและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์อาหารในตำบลเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศล ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิราสัณห์ อ.สุดา ใจห้าว อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ และ อ.ชุติมา รอดเนียม ร่วมเปิดเวทีคืนข้อมูลภาวะสุขภาพ 5 กลุ่มวัย แก่ คณะทำงานโภชนาการสมวัยของ อบต.เขาแก้ว อ.ลานสกา อบต.ไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี อ.ฉวาง และร่วมกันมองภาพอนาคตให้เกิดแผนงานโครงการปี 2561 ให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพและศักยภาพตำบล

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ผลการวิจัยการด้านโภชนาการสมวัยใน 3 ตำบล ว่า ข้อมูลจากการศึกษาสถานการณ์ และข้อมูลยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ได้นำไปสู่การเขียนโครงการใช้เงินกองทุนตำบลเพื่อปฏิบัติการตามแผนงานยุทธศาสตร์อาหารในแต่ละตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นายก อบต. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข และชาวบ้าน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 3 : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค15 กันยายน 2561
15
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัยใน 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • จัดประชุมทีมวิจัยสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)4 กันยายน 2561
4
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่วางแผนการประชุมในพื้นที่ 4 อปท. (ต.หูล่อง/ต.เขาแก้ว/ต.จันดี/ต.ไสหร้า)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้กำหนดวันจัดประชุมข้อมูลผลการวิจัยภาวะโภชนาการสมวัยใน 4 ตำบล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง30 สิงหาคม 2561
30
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัยในกลุ่มเด็กเล็ก

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.หูล่อง และ รพ.สต.บ้านบางน้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการในเดือนตุลาคม 2561

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการภาวะโภชนาการแต่ละกลุ่มวัย ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 20 คน 1.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 0 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 11 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 0 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 4 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 7 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 5 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 4 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 89 คน 2.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 8 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 57 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 5 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 19 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 14 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 42 คน - ค่อนข้างสูง 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 28 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 47 คน 3.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 6 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 1 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 29 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 6 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 5 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 25 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 11 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
 • กอลสาธารณสุข อบต.หูล่อง และทีมวิจัย
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย27 สิงหาคม 2561
27
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ยื่นขอจริยธรรมการวิจัย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหูล่อง/ตำบลเขาแก้ว/ตำบลจันดี/ตำบลไสหร้า20 กรกฎาคม 2561
20
กรกฎาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการในพื้นที่ตำบลเขาแก้ว

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.เขาแก้ว และ รพ.สต.ร่อนพิบูลย์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัย และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการ ในเดือนตุลาคม 2561

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการใน ต.เขาแก้ว ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 32 คน พบว่า 1.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 13 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 1 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 8 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 1 คน - ตามเกณฑ์ 14 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 69 คน 2.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 7 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 5 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 47 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 3 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 7 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 15 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 3 คน - ตามเกณฑ์ 36 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 12 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 37 คน 3.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 4 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 28 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 2 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 3 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 0 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 28 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ อบต.เขาแก้ว และทีมวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

อบรมการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์19 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อรับฟังการชี้แจงรายงานผลกิจกรรมโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 1. เรียนรู้การจัดทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ พร้อมฝึกปฏิบัติและซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
 2. ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการ
 3. แลกเปลี่ยนการจัดการเงินโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สามารถรายงานผลกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ และได้ฝึกทดลองทำ 1 กิจกรรม
 2. ได้เรียนรู้การรายงานผลออนไลน์ที่สามารถทำได้ทุกเวลา และทาง สจรส.ซึ่งเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้ประสานงานโครงการ และคณะวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

--

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

--

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

--

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.20 มีนาคม 2561
20
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูล ประเมินยุทธศาสตร์ใน 4 อปท.

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • อบต.ทั้ง 4 มีความเข้าใจต่อเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางสุขภาพด้านโภชนาการสมวัย
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

ทีมผู้วิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 2 : ประชุมเตรียมการลงเก็บข้อมูล/จัดทำแบบสอบถาม1 มีนาคม 2561
1
มีนาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำแบบสอบถามและวางแผนการลงพื้นที่
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมทีมวิจัยจัดทำแบบสอบถาม และวางแผนการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้เครื่องมือแบบสอบถามภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบล และกำหนดช่วงเวลาลงพื้นที่เก็บข้อมูล
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ15 กุมภาพันธ์ 2561
15
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่ประสานทำความเข้าใจโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมครั้งที่ 1 : ชี้แจงโครงการวิจัย10 กุมภาพันธ์ 2561
10
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์
 • เพื่อชี้แจงโครงการวิจัย
circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ประชุมทีมวิจัยชี้แจงการทำโครงการวิจัย HIA และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้แผนงานการทำวิจัยในช่วงเดินกุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 61
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-