สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหูล่อง/ตำบลเขาแก้ว/ตำบลจันดี/ตำบลไสหร้า

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหูล่อง/ตำบลเขาแก้ว/ตำบลจันดี/ตำบลไสหร้า

20 กรกฎาคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.เขาแก้ว และ รพ.สต.ร่อนพิบูลย์ ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการสมวัย และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการ ในเดือนตุลาคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการใน ต.เขาแก้ว ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 32 คน พบว่า 1.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 9 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 13 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 1 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 8 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 1 คน - ตามเกณฑ์ 14 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 6 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 69 คน 2.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 7 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 5 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 47 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 3 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 7 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 15 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 3 คน - ตามเกณฑ์ 36 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 12 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 37 คน 3.1น้ำหนัก - น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - น้ำหนักค่อนข้างน้อย จำนวน 4 คน
- น้ำหนักตามเกณฑ์ จำนวน 28 คน
- น้ำหนักค่อนข้างมาก จำนวน 2 คน - น้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 3 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 0 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 28 คน - ค่อนข้างสูง จำนวน 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ อบต.เขาแก้ว และทีมวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,500.00 0.00 33,284.00 0.00 0.00 0.00 37,784.00 lock_open