สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมครั้งที่ 3 : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค

ประชุมครั้งที่ 3 : สรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการ และพฤติกรรมการบริโภค

15 กันยายน 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • จัดประชุมทีมวิจัยสรุปวิเคราะห์ข้อมูลภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภค
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 lock_open