สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อบรมการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์

อบรมการรายงานผลกิจกรรมของโครงการและการจัดทำรายงานการเงินผ่านระบบออนไลน์

19 มิถุนายน 2561
สิทธิพรรณ เรือนจันทร์สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. เรียนรู้การจัดทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ พร้อมฝึกปฏิบัติและซักถามเมื่อมีข้อสงสัย
  2. ได้จัดทำปฏิทินการดำเนินงานโครงการ
  3. แลกเปลี่ยนการจัดการเงินโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. สามารถรายงานผลกิจกรรมบนเว็บไซต์ได้ และได้ฝึกทดลองทำ 1 กิจกรรม
  2. ได้เรียนรู้การรายงานผลออนไลน์ที่สามารถทำได้ทุกเวลา และทาง สจรส.ซึ่งเป็นผู้ติดตามให้คำแนะนำได้ตลอดเวลา
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

ผู้ประสานงานโครงการ และคณะวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open