สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

สำรวจภาวะโภชนาการในตำบลหูล่อง อ.ปากพนัง

30 สิงหาคม 2561
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล และ อ.สิทธิพรรณ เรือนจันทร์ ลงพื้นที่ อบต.หูล่อง และ รพ.สต.บ้านบางน้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ และเตรียม work shop คืนข้อมูลผลการสำรวจภาวะโภชนาการในเดือนตุลาคม 2561

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ได้ข้อมูลภาวะโภชนาการภาวะโภชนาการแต่ละกลุ่มวัย ดังรายละเอียด

1.วัยทารก (แรกเกิด – 1 ปี) จำนวน 20 คน 1.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 5 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 0 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 11 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 0 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 4 คน 1.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 7 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 5 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 4 คน

2.วัยก่อนเรียน (1-5 ปี) จำนวน 89 คน 2.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 8 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 57 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 5 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 19 คน 2.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 14 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 2 คน - ตามเกณฑ์ 42 คน - ค่อนข้างสูง 3 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 28 คน

3.วัยเรียน (6-12 ปี) จำนวน 47 คน 3.1น้ำหนัก - น้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 0 คน - ค่อนข้างน้อย จำนวน 6 คน - ตามเกณฑ์ จำนวน 1 คน - ค่อนข้างมาก จำนวน 29 คน - มากเกินเกณฑ์ จำนวน 6 คน 3.2ส่วนสูง - เตี้ย จำนวน 5 คน - ค่อนข้างเตี้ย จำนวน 4 คน - ตามเกณฑ์ 25 คน - ค่อนข้างสูง 2 คน - สูงกว่าเกณฑ์ 11 คน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย
  • กอลสาธารณสุข อบต.หูล่อง และทีมวิจัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open