สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลไสหร้า

ประชุมติดตามแผนงานโครงการ ตำบลไสหร้า

25 เมษายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ประชุมติดตามแผนงานโครงการ แผนภาวะโภชนาการสมวัยในระดับตำบลไสหร้า
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • จากการประชุมพบว่า แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารในระดับตำบลไสหร้า ด้านภาวะโภชนาการได้นำเข้าสู่แผนเทศบาลและใช้งบกองทุนตำบลในการจัดการดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิจัย

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 2,208.00 0.00 0.00 0.00 6,208.00 lock_open