สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
19 - 20 ม.ค. 61 พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ 3 5,000.00 3,616.00
27 ม.ค. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการครั้งที่ 1 15 2,000.00 1,700.00
31 ม.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการภัยพิบัติ 10 5,000.00 1,472.00
19 ก.พ. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 2 10 2,000.00 849.00
18 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ : ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 5,000.00 6,288.00
23 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการจัดการปัจจัยเสี่ยง : สุรา 10 5,000.00 2,567.00
25 มี.ค. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 0.00 5,700.00
5 เม.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงาน/เครือข่ายครั้งที่ 3 10 2,000.00 250.00
21 เม.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นสุขภาวะ 10 5,000.00 3,180.00
14 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 4 10 2,000.00 728.00
18 มิ.ย. 61 ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 5 10 2,000.00 364.00
24 มิ.ย. 61 สนับสนุนการลงพื้นที่เพื่อสื่อสารงานสร้างเสริมสุขภาวะ ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสุขภาวะชุมชน 10 5,000.00 5,481.00
รวม 118 40,000.00 12 32,195.00