สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 5

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 5

18 มิถุนายน 2561
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนการสื่อสารงานของ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา สรุปประชุม         การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญเครือข่ายทำงานมาร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 โดยหลักๆ เป็นการวางกระบวนการลงเก็บข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ โดยเฉพาะประเด็นการท่องเที่ยวชุมชน และประเด็นสุขภาวะชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 5 คน เครือข่าย 5 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 364.00 0.00 0.00 0.00 364.00 lock_open