สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 2

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 2

19 กุมภาพันธ์ 2561
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนการสื่อสารงาน สรุปประชุม - การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจากองค์กรงดเหล้าจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ในประเด็นลดละเลิกการดื่มเหล้า มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การขับเคลื่อนโครงการคนหัวใจเหล็กและคนหัวใจเพชร ซึ่งถือเป็นการสร้างคนต้นแบบที่สามารถงดดื่มเหล้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดสงขลามีคนต้นแบบทั้งสองระดับ ซึ่งทางโครงการควรเข้าไปนำเสนอ/สื่อสารเพื่อเป็นแนวทางตัวอย่าง/ แรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นได้ โดยกำหนดนัดสัมภาษณ์และ Live ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนนี้ - สำหรับแผนการสื่อสารงานในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ได้แก่ o การเสวนารับมือภัยพิบัติ ภายในมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1 o การสนับสนุนทีมกอง บก. สร้างสุข ภายในงานสร้างสุขภาคใต้ เพื่อถ่ายทอดสดการเสวนาในประเด็นอนาคตชาวสวนยางพารา และการเกษตรปลอดภัย o เยี่ยมพื้นที่ ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ เพื่อนำเสนอประเด็นการอนุรักษ์ปลาโลมาโดยพลังของชุมชน และธนาคารกุ้งก้ามกราม o ลงพื้นที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวในชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 4 คน เครือข่าย 3 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 849.00 0.00 0.00 0.00 849.00 lock_open