สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ

พบเครือข่ายสื่อมวลชนและนักสื่อสารสุขภาวะ

19 มกราคม 2561
วิลาสลักษณ์  แก้วบุญเรืองวิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • เวทีประชุมนำเสนอสถานการณ์การดำเนินงานท่องเที่ยวโดยชุมชน โซนอันดามัน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางในอนาคต
  • รับชมการถ่ายทอดสดเวทีสาธารณะ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่พูดคุย
  2. เกิดข้อตกลงเพื่อร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 3 คน 

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 3,616.00 0.00 0.00 0.00 3,616.00 lock_open