สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

เครือข่ายสื่อสร้างสุข จ.สงขลา

ประชุมสร้างความเข้าใจคณะทำงานโครงการและเครือข่ายครั้งที่ 414 มิถุนายน 2561
14
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย วิลาสลักษณ์ แก้วบุญเรือง
circle
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมวางแผนการทำงาน

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดแผนการสื่อสารงานในพื้นที่ทำงาน สรุปประชุม - การประชุมครั้งนี้ ได้เชิญตัวแทนจากสมาคมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ในประเด็นการท่องเที่ยวชุมชนและพัฒนาสุขภาวะชุมชนในชุมชนจังหวัดสงขลา มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การขับเคลื่อนประเด็นความเสี่ยงต่อสุขภาวะ ทั้งเหล้า บุหรี่ และอุบัติเหตุในจังหวัดสงขลาพื้นที่ต่างๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 10 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ 4 คน เครือข่าย 3 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

ไม่มี

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี