สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง (พ.ศ. 2560 - 2562)
2 โครงการพัฒนาแกนนำสร้างความสุขสู่ชุมชน : สยามหัวเราะ
3 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน (2560-2562)
4 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตจากห้องเรียนสู่ชุมชน
6 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน : ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ (ปีที่ 1) (ปี 2561)
7 โครงการการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : การจัดทำทะเบียนวัตถุและการจัดนิทรรศการ ปีที่ 2 (2560-2562)
8 โครงการสร้างเสริมศักยภาพเยาวชนนักปฏิบัติการจัดการขยะอินทรีย์
9 โครงการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรสู่ธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบ: การพัฒนาแผนการตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม (ปี 2560-2562)
10 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

โครงการขยายผล

1 ทดสอบโครงการSSO
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างฝายอนุรักษ์เพื่อการบริหารจัดการต้นน้ำในชุมชน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
3 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ : กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต โดยการเรียนรู้จากชุมชน
4 การส่งเสริมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออมอย่างยั่งยืนเพื่อชุมชน : แนวทางการสร้างอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้หลังจากการทำเกษตรสำหรับผู้สูงอายุและสมาชิกในชุมชน อำเภอกุฉินารายณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
5 การส่งเสริมองค์ความรู้การบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบในพื้นที่ชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
6 โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์ "กระบือบำบัด" เพื่อเด็กกลุ่มพิเศษและเด็กออทิสติก จังหวัดกาฬสินธุ์
7 โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WORKSHOPเชิงปฏิบัติการ