สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-7431-7600
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 270,000.00 0/0
โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน (รอบรั้วมหาวิทยาลัย)
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 50,000.00 0/0
โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 15,000.00 0/0
โครงการ พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 98,000.00 0/0
โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 220,000.00 0/0
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โครงการอาสาประชารัฐ
2562 50,000.00 0/0
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่อาเซียน (ASEAN University Youth Summit: AUYS)
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 80,000.00 0/0
โครงการ พัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2562 98,000.00 0/0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มอาชีพสมาชิกสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2562 83,000.00 0/0
โครงการการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 270,000.00 0/0
โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการอาสาประชารัฐ
2561 190,000.00 0/0
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2562 50,000.00 0/0
โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรม นำยุติธรรมสู่ชุมชน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 50,000.00 0/0
โครงการถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ายขยายผลสู่ชุมชนบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 190,000.00 0/0
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2561 15,000.00 0/0
โครงการ ถ่ายทอดระบบการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงชุมชนตะโหมด และขยายผลสู่ชุมชนดอนประดู่
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2560 160,000.00 0/0
โครงการการสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน
โครงการชุมชนนวัตกรรม
2560 30,000.00 0/0