สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 120 57,000.00 8 27,775.00
15 ก.พ. 64 ประชุมชี้แจง วางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 20 7,000.00 0.00
17 ก.พ. 64 ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส) 5 2,000.00 1,000.00
28 ก.พ. 64 ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร) 20 7,000.00 4,500.00
22 มี.ค. 64 ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 10,000.00 3,000.00
25 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารนราธิวาส 10 10,000.00 6,500.00
30 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง 30 10,000.00 3,775.00
8 มิ.ย. 64 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง 10 1,000.00 2,000.00
29 - 30 มิ.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ระนอง 5 5,000.00 7,000.00
24 ก.ย. 64 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดชุมพร 10 5,000.00 -
27 ก.ย. 64 ประชุมวางแผนติดตามงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด 0 0.00 -
30 ก.ย. 64 ประชุมสรุปงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด 0 0.00 -