สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 110 235,944.00 7 162,765.00
15 ส.ค. 63 ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้อง 30 45,400.00 50,582.00
20 ส.ค. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0 3,324.00 3,324.00
28 ก.ย. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0 3,964.00 3,964.00
14 พ.ย. 63 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0 3,780.00 3,780.00
22 พ.ย. 63 ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโดยทีมวิชาการเชื่อมโยงเครือข่าย กับเกษตรต้นแบบ และหรือ สถาบันเกษตรที่สังกัด 10 50,000.00 50,000.00
15 ม.ค. 64 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนวิเคราะห์ รูปแบบ/วิธีการปรับใช้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง ที่เหมาะสมและสรุปร่างข้อเสนอ 30 36,350.00 -
10 - 11 ก.พ. 64 ประชุม ประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จ.ระนอง 0 24,876.00 24,876.00
10 - 11 ก.พ. 64 ประชุมประสานเครือข่ายจังหวัดระนอง 0 0.00 -
12 มี.ค. 64 เครือข่ายร่วมกับ กยท. จัดทำพัฒนาข้อเสนอ แนวทางการทำเกษตรกรรมยั่งยืนในสวนยาง และสร้างความร่วมมือขับเคลื่อนและผลักดันทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 20,250.00 -
30 มี.ค. 64 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสวนยาง 10 รายร่วมกับ กยท. 10 48,000.00 26,239.00