สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 ม.ค. 61 ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ 25 3,500.00 1,320.00
1 - 28 ก.พ. 61 ประชุมครั้งที่ 2 ประชุมจัดทำแผนปฎิบัติการ 25 3,500.00 2,970.00
26 - 27 เม.ย. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่1 รุ่นที่ 1 จำนวน 2 วัน รุ่นละ 2 วัน 50 40,386.00 39,711.00
10 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่2 รุ่นที่ 2 ระยะเวลา 1 วัน 50 21,118.00 16,884.00
17 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 ระยะเวลา 1 วัน 50 21,118.00 12,676.00
24 ก.ค. 61 จัดอบรมให้ความรู้ครั้งที่4 รุ่นที่ 4 ระยะเวลา 1 วัน 50 21,118.00 11,500.00
1 - 31 ส.ค. 61 ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 1 50 0.00 0.00
1 - 31 ส.ค. 61 ศึกษาองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม กลุ่มที่ 2 จำนวน 4 รอบๆละ 7 คน 56 11,760.00 15,100.00
6 ธ.ค. 61 จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 50 14,000.00 12,500.00
7 ธ.ค. 61 ประชุมวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ 25 10,500.00 10,300.00
11 ธ.ค. 61 จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน 25 6,500.00 5,700.00
12 ธ.ค. 61 จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา 25 5,600.00 36,500.00
13 ธ.ค. 61 ประชุมประเมินผลกิจกรรม 25 7,000.00 5,000.00
14 ธ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 25 13,000.00 9,750.00
รวม 531 179,100.00 14 179,911.00