สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน

จัดระบบการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชน

11 ธันวาคม 2561
นงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ชี้แจงแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา พร้อมให้ที่ประชุมเสนอแนะ และเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ 2.วางแผนจัดทำคู่มือปฏิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วมจำนวน 25 คน 2.คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา 3.แนวทางการดูแลผู้ป่วยในส่วนของโรงพยาบาลและชุมชนสอดคล้องวิถีชีิวิตชุมชน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 3,500.00 1,700.00 0.00 0.00 5,700.00 lock_open