สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ

ประชุมครั้งที่ 1 ชี้แจงโครงการ

17 มกราคม 2561
อภิชาดา สุขแดงอภิชาดา สุขแดง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.ความรู้ความเข้าใจการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2.มีแผนปฏิบัติการและคณะทำงาน 3.มีรายงานการประชุมและการรายงานผลการปฎิบัติการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย
  • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 lock_open