สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ประชุมประเมินผลกิจกรรม

ประชุมประเมินผลกิจกรรม

13 ธันวาคม 2561
นงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.เชิญคณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพา มาร่วมประเมินผลการดำเนินงาน 2.ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมเพิ่มเติมข้อเสนอแนะ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.คณะกรรมการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองเครือข่ายสุขภาพอำเภอเทพาเข้าร่วม จำนวน 25 คน 2.มีรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจน 3.ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และผู้ได้รับการดูแล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 3,600.00 900.00 0.00 0.00 5,000.00 lock_open