สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา

จัดทำคู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองภายใต้พหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา

12 ธันวาคม 2561
นงลักษณ์ เหนี่ยวทองนงลักษณ์ เหนี่ยวทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.นำคู่มือฉบับสจรส.มอ.มาตั้งเป็นเกณฑ์ 2 เพิ่มเติมประเด็นที่ทำอยู่เดิมโดยไม่มีในคู่มือ และประเด็นที่มีเพิ่มจากการทำโครงการ 3.จัดทำคู่มือฉบับใหม่

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพาบางส่วน และเจ้าหน้าที่โสตโรงพยาบาลเทพา

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,500.00 lock_open