สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-4471-3892
โทรสาร 0-4471-3892
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การส่งเสริมพลังงานทดแทนชุมชนโดยการผลิตเชื้อเพลิงเขียวจากวัสดุชีวมวลเหลือใช้ในท้องถิ่น กรณีศึกษา : บ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 2563 500,000.00 0/0
ผลการฝึกด้วยโปรแกรมทักษะว่ายน้ำที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับการป้องกันตนเองจากการจมน้ำของเยาวชนในเขตทะเลสาบทุ่งกุลา จ.สุรินทร์ 2563 500,000.00 0/0
หนุนเสริมสุขภาวะกลุ่มผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชุนไชยทอง หมู่ 4 ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2563 200,000.00 0/0
ทักษะสมอง EF (Executive function) เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยในจังหวัดสุรินทร์ 2563 500,000.00 0/0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของผู้นำชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อก้าวสู่หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ 2563 452,000.00 0/0
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้านและการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2563 500,000.00 0/0
สุขภาพแข็งแรง ชุมชมเข้มแข็ง กับศาสตร์พระราชา 2563 0.00 0/0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากรังไหมและสมุนไพรพื้นบ้าน 2563 0.00 0/0