สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่อยู่
โทรศัพท์ 043-009700
โทรสาร 043-009700
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 2563 477,800.00 0/0
การเพิ่มศักยภาพการคัดแยกและจัดการขยะในครัวเรือน 2563 387,800.00 0/0
การสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง 2563 439,500.00 0/0
การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ใขปัญหาการเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมขน 2563 380,600.00 0/0
การแสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีบึงใหญ่ ชุมชนคำบง 2563 311,300.00 0/0
การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 2563 439,500.00 0/0
การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะนอกเขต 2563 369,900.00 0/0
การสร้างชุมชนแข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 2563 304,100.00 0/0
การวิเคราะห์และแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชนศรีฐาน 2563 372,100.00 0/0
การบริหารจัดการน้ำชุมชน พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 2563 412,100.00 0/0
การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุ 2563 489,900.00 0/0
การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ 2563 380,600.00 0/0
การวิเคราะห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน 2563 352,100.00 0/0
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 2563 380,600.00 0/0