สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

diversity_2

โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 1 1,200,000.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
2 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 2 0.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 3 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
4 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 4 400,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 5 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 6 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
7 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 7 0.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
8 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 8 0.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
9 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 9 0.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
10 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 11 0.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 12 2,200,000.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ
12 โครงการยกระดับการขับเคลื่อนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่ ปี 2564 เขต 10 900,000.00 1 ต.ค. 2564 กำลังดำเนินโครงการ