สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

รายชื่อโครงการ

โครงการ

1 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2 การวิเคราะห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน
3 การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ
4 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
5 การบริหารจัดการน้ำชุมชน พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
6 การวิเคราะห์และแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชนศรีฐาน
7 การสร้างชุมชนแข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
8 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะนอกเขต
9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
10 การแสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีบึงใหญ่ ชุมชนคำบง
11 การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ใขปัญหาการเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมขน
12 การสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
13 การเพิ่มศักยภาพการคัดแยกและจัดการขยะในครัวเรือน
14 การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการขยายผล

1 การแสวงหาแนวทางการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี กรณีบึงใหญ่ ชุมชนคำบง
2 การสร้างชุมชนแข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
3 การจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ การแก้ใขปัญหาการเผาทำลายขยะอิเล็กทรอนิกส์ของชุมขน
4 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมขนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
5 การบริหารจัดการน้ำชุมชน พัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
6 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุ
7 การสร้างการตระหนักรู้และพัฒนาแนวทางการจัดการขยะ
8 โครงการการการวิเคราห์และการจัดการปัญหายาเสพติดให้โทษในชุมชน
9 การสร้างการตระหนักรูู้และส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
10 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำชุมชน วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
11 การเพิ่มศักยภาพการคัดแยกและจัดการขยะในครัวเรือน
12 การนำร่องและขยายการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
13 การวิเคราะห์และแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมชนศรีฐาน
14 การสำรวจและพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาขยะนอกเขต
15 การบริหารจัดการขยะในชุมชน
16 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ