สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
18 ม.ค. 62 ทบทวนเอกสาร รูปแบบหลักสูตร CBT 5 25,000.00 13,450.00
26 ก.พ. 62 ทบทวนหลักสูตร CBT 5 30,000.00 13,450.00
23 มี.ค. 62 ทบทวนหลักสูตร CBT 5 13,450.00 13,450.00
2 เม.ย. 62 กิจกรรม Mapping 5 8,450.00 8,450.00
29 พ.ค. 62 ทบทวนหลักสูตร (Mapping) 5 80,000.00 8,450.00
3 ก.ค. 62 กิจกรรม focus group 5 0.00 72,768.00
19 ก.ค. 62 สังเคราะห์ข้อมูล ประชุมสรุปหลักการ 3 21,570.00 21,570.00
รวม 33 178,470.00 7 151,588.00