สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน

สังเคราะห์ข้อมูล ประชุมสรุปหลักการ

19 กรกฎาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนเอกสาร รูปแบบหลักสูตร CBT ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในแบบ degree และ non degree ทุกระดับ ทั้งต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี โท เอก รวมทั้งรูปแบบการอบรมระยะสั้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง: ทราบถึงรูปแบบของการจัดการของหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปจจุบัน ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ฝั่งอันดามัน ผลผลิต (Output): เป็นการประสานการทำงานกับกลุ่มผู้บริหารของหน่วยงานทั้งรัฐ ท้องถิ่น เอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ สื่อ เป็นหลัก และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกลไกการทำงานของตนเองอยู่
ผลลัพธ์ (Outcome) : กลุ่มชุมชนการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งกลุ่ม ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเกิดการประสานงานที่เป็นระบบกลไกผ่านการรับผิดชอบหลักของโครงการ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม: 1. ทราบการประสานงานด้วยระบบกลไกการเชื่อมโยงข้อมูลโครงการในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน                   2. เกิดความเข้าใจที่มีความคลาดเคลื่อนในวัตถุประสงค์ของโครงการต่อกลุ่มชุมชนการท่องเที่ยว ต่อแนวโน้มการพัฒนาเป็นการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน                   3. ได้แนวทางในการศึกษาโอกาส และความเป็นไปได้ของการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
21,000.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 21,570.00 lock_open

กิจกรรม focus group

3 กรกฎาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สำรวจศักยภาพ ความพร้อม และความต้องการหลักสูตร ใช้วิธี rapid survey ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ดังนี้ 1. สำรวจศักยภาพ ความพร้อม ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียสำคัญในการจัดหลักสูตร CBT เช่น สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย อปท. อบจ.ภาคเอกชนที่สนใจ ฯลฯ ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 2. สำรวจความต้องการบุคลกรด้าน CBT (สอบถามผู้ใช้บริการนักศึกษาหรือบัณฑิต เช่น สมาคมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เจ้าของธุกิจ ภาครัฐ เอกชน สมาคมท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ) ด้วยกระบวนการณ์สัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม 3. สำรวจความต้องการเรียนด้าน CBT (สอบถามผู้ที่ต้องการเรียนลักสูตร ) การตอบแบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ทราบข้อมูลที่สำคัฐต่อการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน
  ผลผลิต (Output) : ศักยภาพและความพร้อมของผู้มีส่วนสำคัญในการจัดหลักสูตร CBT cและความต้องการของบุคลากรด้าน CBT ที่ได้รับการพัฒนาหลักสูตรหรืออบรม รวมถึงความต้องการเรียน อบรมและพัฒนาด้าน CBT ของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลลัพธ์ (Outcome) : 1.มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน การจัดทำหลักสูตร CBT               2. เกิดการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในการเข้ามาพัฒนาและจัดทำหลักสูตร               3.เกิดการสนับสนุนการจ้างงาน มีการยอมรับในกระบวนการ และทักษะการทำงานของบุคลากรด้าน CBT               4. มีการสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ชุมชน               5 .ความต้องการและสนใจในการเรียนนั้น เป็นรูปแบบของการพัฒนาแบบการอบรมแบบหลักสูตรระยะสั้น
                6. หลักสูตรที่เกิดขึ้นเน้นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถเฉพาะด้านการบริการ การตลาด และการจัดการเชิงธุรกิจ ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม : จากการจัดทำเวทีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทราบประเด็นข้อมูลที่สำคัญๆ เกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนความต้องการในการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนเช่น ประเด็นด้านศักยภาพของชุมชนต่อการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชนในแต่ละด้าน ประเด็นด้านความต้องการของชุมชนต่อการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชน ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนเมื่อมีการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน และด้านการสร้างความร่วมมือหรือแนวทางให้แก่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
17,000.00 0.00 55,768.00 0.00 0.00 0.00 72,768.00 lock_open

กิจกรรม Mapping

2 เมษายน 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กิจกรรม Mapping

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรม Mapping

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 8,450.00 lock_open

ทบทวนหลักสูตร CBT

23 มีนาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-ทบทวนข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้ง แนวทางของหลักสูตรที่เป็นไปได้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ทีมนักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 13,450.00 lock_open

ทบทวนหลักสูตร (Mapping)

29 พฤษภาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดการสังเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน ได้ดังนี้ ผลผลิต (Output) : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน สังคมและภูมิภาค
  ผลลัพธ์ (Outcome) : หลักสูตรที่พึงประสงค์ และมีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในปัจจุบัน ควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น ด้วยองค์ประกอบและขีดจำกัดของการพัฒนาชุมชนหลายๆ ด้าน เช่น ด้านระยะเวลา ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย และด้านการจัดการความรู้ในระยะยาว ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม: ความต้องการศึกษาในหลักสูตรการท่องเที่ยวชุมชนและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน เป็นหลักสูตรรูปแบบระยะสั้น ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านภาษา ทักษะด้านการบริการ ด้านการตลาด และด้านเทคโรชนโลนี ซึ่งมาจากหน่วยงานที่ศักยภาพและความพร้อมที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ต่างๆ เช่น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจัดหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัยในเขตภูมภาคภาคใต้ฝั่งอันดามัน อีก 6 แห่ง เป็นต้น ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนา เป็นหลักสูตรระยะสั้น หลากหลายโครงการ ตามรอบระยะเวลาของปีงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 8,450.00 lock_open

ทบทวนหลักสูตร CBT

26 กุมภาพันธ์ 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทบทวนหลักสูตร CBT

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แนวทางในการศึกษาข้อมูล ของการจัดทำหลักสูตร รวมทั้งกรอบข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในหน่วยงาน สจรส มอ. เกี่ยวกับข้อมูล ในการทบทวน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นักวิชาการ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 13,450.00 lock_open

ทบทวนเอกสาร รูปแบบหลักสูตร CBT

15 มกราคม 2562
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ศึกษาข้อมูล การจัดทำหลักสูตร ทั้ง หมดที่มีความเกี่ยวข้องกับ รูปแบบหลักสูตร CBT ในปัจจุบัน
  ผลผลิต : ได้ข้อมูลจากการศึกษา การจัดกทำหลักสูตร ในแบบ degree และ non degree ทั้ง 4 รุปแบบ คือ ตำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และหลักสูตรระยะสั้น ผลลัพธ์ : ข้อมูลของการจัดทำหลักสูตร ในปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหลักสูตร CBT มี รุปแบบหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้ความรับผิดชอบและดำเนินการโดยหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
11,000.00 0.00 2,450.00 0.00 0.00 0.00 13,450.00 lock_open