สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assessment

การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรและการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน